ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญวรัตน์ กาจสงคราม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิน ตั้งสถิรภักดี 26
2 เตือนตา เสมาทอง 26
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 25
4 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 25
5 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 22
6 กุศล เอี่ยมทรัพย์ 22
7 รัตนศิริ จิวานนท์ 15
8 ไสว นาคาแก้ว 15
9 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 15
10 วิเชียร เขยนอก 14
11 อุบล ฤกษ์อ่ำ 14
12 ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 11
13 ศรัญญา เหล่าว 11
14 จักรกฤตณ์ บุญญกฤติ 11
15 สดศรี เนียมเปรม 11
16 เดชา บุญมลิซ้อน 11
17 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 11
18 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 4
19 จันสุดา เรืองเต็ม 3
20 อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ 3
21 กฤติยา ทิสยากร 3
22 ธนัญชนก คำไท้ 3
23 สุภาภรณ์ เลขวัต 3
24 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 3
25 เพ็ญโฉม พจนธารี 3
26 ภูษิตา วรรณิสสร 1
27 ฉันทรา พูนศิริ 1
28 วิภาพร พัฒน์เวช 1
29 ศิริเพ็ญ จริเกษม 1
30 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 1
31 จรัส ทิสยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 543 39