ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญภรณ์ เกิดน้อย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรที่สูง
5 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรที่สูง
6 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็กนักเรียน- กรณีศึกษาในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2548
8 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
10 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Comparing knowledge and behavior of farmers' use of pesticide after blood checki
11 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
13 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
15 การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดต่างกันในหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่งโป่ง อำเภอดอกสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่