ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญธิตา วิสัยจร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
2 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
4 Weerasak putthasri 2
5 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
6 Rapeepong Suphanchaimat 2
7 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
8 Thunthita Wisaijohn 2
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
11 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
12 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
13 Kanang Kantamaturapoj 1
14 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
15 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
16 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
17 Parinda Seneerattanaprayul 1
18 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
19 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
20 Vijj Kasemsup 1
21 Supon Limwattananonta 1
22 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1