ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัญญานุภาพ อานันทนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธัญญานุภาพ อานันทนะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชาต โสภาแดง 4
2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 3
3 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ 2
4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2
5 กรกฎ ใยบัวเทศ 2
6 วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ 2
7 ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ 2
8 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 1
9 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
10 กรมเจ้าท่า 1
11 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1
12 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 1
13 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1
14 สุจินดา ศรัวัฒนะ 1
15 อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล 1
16 ยุทธนา พิมลศิริผล 1
17 นพพล เล็กสวัสดิ์ 1
18 ก้องภู นิมานันท์ 1
19 ชรินทร์ เตชะพันธ์ 1
20 วรัทยา จันทร์กระจ่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 1
7 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าสำหรับคะน้าและมะม่วง
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ
3 การเจรจาธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนในสายการผลิตน้ำตาลลำไย การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน และการศึกษาวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์สายการผลิตน้ำตาลลำไยกับผลไม้ชนิดอื่น ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย
4 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตำรับข้าวซอย ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม และน้ำพริกอ่อง
ปี พ.ศ. 2555
5 โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี (น้ำตาลลำไย) ปีที่ 2
6 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ
8 การสร้างนวัตกรรมเข้มแข็งผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 1
ปี พ.ศ. 2554
9 โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี (น้ำตาลลำไย) ปีที่ 1
10 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ
11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS
ปี พ.ศ. 2553
12 แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
13 โครงการศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขง ตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ-ห้วยทราย)
ปี พ.ศ. 2552
14 The 1st Thailand - Japan International Academic Conference 2008 (TJIA 2008)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Utilising Computerised Tools and IT in New Product Development to Constitute Firm’s Financial Performance and the Impact of R&D Intensity
16 Empirical Research on The Influential Factors for Successful New Product Development and Their Differences among Industries
17 Impact of New Product Development Competencies on Financial Performance: Moderating Effect of Product Complexity and Market Uncertainty
18 New Product Development: Speed, Quality, Operations, Financial Performance, and the Impact of Technology Intensiveness
19 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม-ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิตจังหวัดตาก
20 New Product Development Operational Performance and Its Influential Factors of Manufacturing Firms in Japan*
21 New Product Development Efficiency and Firm’s Financial Performance: Perspective of Technology Trajectories in Japanese Manufacturing
22 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุน่ก่อสร้างหอพัก 40 ปี มช.
23 การสำรวจ และประเมินผลการจัดงาน สันกำแพง สานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม จังหวัดเชียงใหม่
24 รูปแบบการคัดกรองผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของไทย
25 การจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงินศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ เชียงใหม่
26 โครงการสำรวจศักยภาพทางนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
27 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง สำหรับพื้นที่การเกษตร จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้พลังงานทดแทน
28 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสร้างเมืองนวัตกรรมและการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
29 รูปแบบการจัดการระบบขนส่งนักศึกษาด้วยรถไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 Management Model of Student Transportation System By Electric Car in Chiang Mai University
31 การสำรวจ และประเมินผลการดำเนินการ โครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่