ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัชชัย สุมิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 7
3 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 6
4 ธัชชัย สุมิตร 2
5 วราวุธ ขจรฤทธิ์ 1
6 พิทักษ์ ทองคง 1
7 สุนันทา ภัทรชาคร 1
8 สวัสดิ์ แสงบางปลา 1
9 ขรรชัย เกรียงไกรอุดม 1
10 ดรุณี สุวิทยพันธุ์ 1
11 วันชัย นิลกำแหง 1
12 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 1
13 ประสพ ธงธวัช 1
14 พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล 1
15 ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ 1
16 ภารตี สราภัสสร 1
17 จิรศักดิ์ จงจิตวิมล 1
18 มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ 1
19 ศิริพร แต้โสตถิกุล 1
20 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 1
21 ประจักษ์ ชินอมรพงษ์ 1
22 นพพล มิลินทางกูร 1
23 กมล เหลี่ยมศิริวัฒนา 1
24 ทิพวิมล ทองอ่อน 1
25 นันทชัย ทองแป้น 1
26 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
27 พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ 1
28 สุรศักดิ์ จิตจงยิ่งเจริญ 1
29 ศจีมาจ ขวัญเมือง 1
30 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
31 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 1
32 วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์ 1
33 อนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ 1
34 สันติ จังพานิช 1
35 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2541 1
3 2539 1
4 2537 2
5 2536 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2532 2
9 2531 2
10 2530 4
11 2529 1
12 2528 1
13 2527 2
14 2525 1
15 2523 2
16 2520 2
17 2519 2
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545
ปี พ.ศ. 2541
2 การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2539
3 การวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง
ปี พ.ศ. 2537
4 การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชัน
5 การวัดนิวตรอนสเปกตรัมในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/1
ปี พ.ศ. 2536
6 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2535
7 การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2534
8 รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A
ปี พ.ศ. 2532
9 เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบ
10 การวิเคราะห์ลักษณะการระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1-1
ปี พ.ศ. 2531
11 การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
12 การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรี
ปี พ.ศ. 2530
13 การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมา
14 การสำรวจยูเรเนียมตามแนวถนนบางสายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม)
15 การจัดการเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
16 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบ เกราะกำบังรังสีนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2529
17 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื
ปี พ.ศ. 2528
18 การวิเคราะห์โมลิบดีนัมโดยรวดเร็วในโลหะผสมหลักโมลิบดีนัม ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2527
19 การศึกษาความเข้มข้นของแมงกานีสในโรงงานอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย
20 การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี
ปี พ.ศ. 2525
21 การวิเคราะห์ราคาของวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบใช้น้ำธรรมดา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2523
22 การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการออกแบบเกราะกำบังรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2520
24 การศึกษาการกระจายตัวของแกสกัมมันตรังสีที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าปรมาณู
25 ศึกษาและคำนวณหาปริมาณสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าหลังปรมาณูขนาด 600 เมกกะวัตต์ แบบพีดับเบิลยูอาร์ ในสภาวะที่เดินเครื่องปรกติ
ปี พ.ศ. 2519
26 การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1
27 สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า