ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัชชัย สุมิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 7
3 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 6
4 ธัชชัย สุมิตร 2
5 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
6 นันทชัย ทองแป้น 1
7 ทิพวิมล ทองอ่อน 1
8 กมล เหลี่ยมศิริวัฒนา 1
9 ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์ 1
10 ประสพ ธงธวัช 1
11 พิพัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล 1
12 นพพล มิลินทางกูร 1
13 สันติ จังพานิช 1
14 วิชัย อนุรักษ์ฤานนท์ 1
15 อนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ 1
16 สุรศักดิ์ จิตจงยิ่งเจริญ 1
17 ภารตี สราภัสสร 1
18 พิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์ 1
19 ประจักษ์ ชินอมรพงษ์ 1
20 ศิริพร แต้โสตถิกุล 1
21 วีระชัย บัญชรเทวกุล 1
22 จิรศักดิ์ จงจิตวิมล 1
23 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
24 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 1
25 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 1
26 ศจีมาจ ขวัญเมือง 1
27 ขรรชัย เกรียงไกรอุดม 1
28 ดรุณี สุวิทยพันธุ์ 1
29 สวัสดิ์ แสงบางปลา 1
30 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 1
31 สุนันทา ภัทรชาคร 1
32 วราวุธ ขจรฤทธิ์ 1
33 วันชัย นิลกำแหง 1
34 พิทักษ์ ทองคง 1
35 มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2541 1
3 2539 1
4 2537 2
5 2536 2
6 2535 1
7 2534 1
8 2532 2
9 2531 2
10 2530 4
11 2529 1
12 2528 1
13 2527 2
14 2525 1
15 2523 2
16 2520 2
17 2519 2
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545
ปี พ.ศ. 2541
2 การพัฒนาระบบวัดระดับวัสดุผงโดยใช้เทคนิครังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2539
3 การวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง
ปี พ.ศ. 2537
4 การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชัน
5 การวัดนิวตรอนสเปกตรัมในแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/1
ปี พ.ศ. 2536
6 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
7 การพัฒนาวิธีการยัดปริมาณกำมะถันในถ่านลิกไนต์ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2535
8 การพัฒนาระบบสร้างภาพตัดขวางด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานถ่ายภาพด้วยรังสีในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2534
9 รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A
ปี พ.ศ. 2532
10 เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบ
11 การวิเคราะห์ลักษณะการระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย 1-1
ปี พ.ศ. 2531
12 การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
13 การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรี
ปี พ.ศ. 2530
14 การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมา
15 การสำรวจยูเรเนียมตามแนวถนนบางสายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม)
16 การจัดการเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
17 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบ เกราะกำบังรังสีนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2529
18 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ประเมินค่าความเข้มข้นระดับผิวพื้นของก๊าซกัมมันตรังสื
ปี พ.ศ. 2528
19 การวิเคราะห์โมลิบดีนัมโดยรวดเร็วในโลหะผสมหลักโมลิบดีนัม ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2527
20 การศึกษาความเข้มข้นของแมงกานีสในโรงงานอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย
21 การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี
ปี พ.ศ. 2525
22 การวิเคราะห์ราคาของวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูแบบใช้น้ำธรรมดา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2523
23 การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
24 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการออกแบบเกราะกำบังรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2520
25 การศึกษาการกระจายตัวของแกสกัมมันตรังสีที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าปรมาณู
26 ศึกษาและคำนวณหาปริมาณสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าหลังปรมาณูขนาด 600 เมกกะวัตต์ แบบพีดับเบิลยูอาร์ ในสภาวะที่เดินเครื่องปรกติ
ปี พ.ศ. 2519
27 การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1
28 สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การพัฒนาวิธีการยัดปริมาณกำมะถันในถ่านลิกไนต์ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์