ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัชชัย ศุภผลศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 วรนุช เซียงพุดซา 1
3 สมพล พรพัฒนเลิศกุล 1
4 สุมิตรา ชื่นชมชาติ 1
5 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
6 วาทินี รจิตบูรณะกุล 1
7 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
8 วิชาญ ธรรมสุจริต 1
9 เอกสิทธิ์ จารุวัฒน์จีรังกร, 2521- 1
10 วิชัย ตันติกุลานันท์ 1
11 วิสิทธิ์ กาญจโนภาส 1
12 เอมอร หล้าพิศาล 1
13 วงศ์เกษม การถนัด 1
14 พรชนก กฤดาธิการ 1
15 มานะ หลักทอง 1
16 ชมภู่ ใจเงินสุทธิ์ 1
17 กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 1
19 หะริน ทองมี 1
20 ประสิทธิ์ รวมสิน 1
21 นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 1
22 มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์ 1
23 อรสา ลีลาทวีวุฒิ 1
24 ภูมิฤทัย สิงหนาท 1
25 ภัทรดา พินิจค้า 1
26 พีรพล ศรีสิงห์ 1
27 นลินธร ชาติศิริ 1
28 จันทิมา ธนาสว่างกุล 1
29 อดุล ทินะพงศ์ 1
30 ณรงค์พันธ์ กุลนานนท์ 1
31 จักรพันธ์ ถาวรธิรา 1
32 ชาญชัย ศิลาจารุ 1
33 ชาติชาย กิติสารศักดิ์ 1
34 สุชญา เหรียญวิไลรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2544 1
5 2543 1
6 2539 5
7 2538 1
8 2537 2
9 2536 6
10 2535 3
11 2534 1
12 2532 2
13 2531 2
14 2530 1
15 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัญหาทางกฎหมายของค่าธรรมเนียมการชำระหนี้เงินกู้ยืมเก่อนกำหนด
ปี พ.ศ. 2549
2 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีบริษัทจำกัด
ปี พ.ศ. 2548
3 ปัญหาทางกฎหมายในการหักกลบลบหนี้ : ศึกษากรณีธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2544
4 การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
ปี พ.ศ. 2543
5 มาตรการกักสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน
ปี พ.ศ. 2539
6 การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
7 พันธกรณีของประเทศไทยในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน ทางแพ่งและอาญาตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการค้า
8 ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดนตรี
9 การคุ้มครองสิทธิของนักแสดง
10 การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
11 การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า
ปี พ.ศ. 2537
12 การทำคำคัดค้านตั๋วเงิน
13 ปัญหาการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2536
14 คณะกรรมการการกำหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาโครงสร้างและอำนาจ หน้าที่
15 การบังคับคดีกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า
16 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เชิงบังคับ
17 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทย
18 การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
19 แนวทางการคุ้มครองยูทิลิทิ โมเดลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
20 การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
21 ปัญหากฎหมายของการโอนประโยชน์ในเลตเตอร์ออฟเครดิต
22 กฎหมายและการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ผลงานทางดนตรีกรรม
ปี พ.ศ. 2534
23 การคุ้มครองสิทธิในชื่อทางการค้า
ปี พ.ศ. 2532
24 การบังคับชำระหนี้จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันของธนาคาร
25 การให้ความคุ้มครองสิทธิข้างเคียง
ปี พ.ศ. 2531
26 เครื่องหมายการค้ากับการลวงสาธารณชน
27 ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการใช้สินค้าเป็นหลักประกันสินเชื่อ
ปี พ.ศ. 2530
28 การใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม
ปี พ.ศ. 2529
29 งานอันเป็นวัตถุแห่งลิขสิทธิ์