ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธัชคณิน จงจิตวิมล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธัชคณิต จงจิตวิมล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 5
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 5
8 2551 2
9 2550 2
10 2549 2
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 1
14 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration
2 การพัฒนาไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการระบุเพศของมะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร์
3 การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้ vacuum infiltration
4 การพัฒนาไพร์เมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการระบุเพศของมะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนื้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
6 เรื่อง “ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรใน Infraorder Aculeata (Hymenopterar : Apocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์”
7 ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
8 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
9 ละอองเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera)ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
10 ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรใน Infraorder Aculeata (Hymenopterar : Apocrita) กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
11 การประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
12 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุงแสลงหลวง
ปี พ.ศ. 2554
13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
14 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษรุโลก
15 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
16 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
17 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูมิหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
18 ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
19 ชีววิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรง (Apidae : Meliponinae) ในประเทศไทย
20 โครงการอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21 ความหลากหลายของชนิดมด (Hymenoptera : Formicidac) ในพื้นที่ป่าเบญพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
22 แมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์
23 ความหลากหลายของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
24 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงผสมเกสรในอันดับ Hymenoptera กับพืชอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์
25 Distribution,nest dispersion,nesting sites and nest structures of the stingless bee , Trigona collina Smith,1857 (Apidae,Meliponinae) in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
26 ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรInfraorder Aculeata ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
27 ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในอันดับHymenoptera ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ปี พ.ศ. 2549
28 Food resource partitioning of stingless bees; Trigona apicalis Smith, 1857 Trigona collina Smith, 1857 and Trigona fimbriata Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in a mixed deciduous forest.
29 การสำรวจชนิดและอนุกรมวิธานของแมลง Infraorder Aculeata (Hymenoptera; Apocrita) ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
30 Pollen food sources of the stingless bees Trigona apicalis Smith, 1857, T. collina Smith, 1857 and T. fimbriata Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in Thailand.
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหาอาหารและการแบ่งปันทรัพยากรอาหารของชันโรง 3 ชนิด (Trigona apicalis Smith, T. collina Smith และ T. fimbriata Smith) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
32 Nest dispersion of a stingless bee species; Trigona collina Smith, 1857 (Apidae: Meliponinae) in mixed deciduous forests in Thailand.
33 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2546
34 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหาอาหารและการแบ่งปันทรัพยากรอาหารของชันโรง 3 ชนิด (Trigona apicalis Smith, T. collina Smith และ T. fimbriata Smith) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก