ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
2 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
4 การเทียบเคียงเชื้อ C. botulinum จากหน่อไม้อัดปี๊บ โดยวิธี Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)
ปี พ.ศ. 2553
5 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
6 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
7 การคัดแยกจุลินทรีย์ดินผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการอุตสาหกรรม
8 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์ เพื่ออุตสาหกรรม
9 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
10 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
11 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
12 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่า แก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
13 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC
14 การพัฒนาวิธีรวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ Clostridium perfringens ในสมุนไพรโดยวิธี DHPLC
15 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
16 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
17 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม
18 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ ของกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
19 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่า ดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และDHPLC
20 อนุกรมวิธานของแบคทีเรียรูปท่อน สร้างเอนโดสปอร์เจริญในสภาวะแอโรบิก แยกจากดินป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปี พ.ศ. 2552
21 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของ B-glucan
22 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรตีนเซลล์เดียว
23 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
24 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่า แก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
25 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็น โปรตีนเซลล์เดียว
26 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
27 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม
28 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบแล้งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ปี พ.ศ. 2551
29 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
30 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
31 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่า แก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
32 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
33 การเทียบเคียงเชื้อ C. botulinum จากหน่อไม้อัดปี๊บ โดยวิธี Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)
34 การคัดแยกจุลินทรีย์ดินผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการอุตสาหกรรม
35 การคัดแยกจุลินทรีย์ดินผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการอุตสาหกรรม
36 การคัดแยกจุลินทรีย์ดินผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการอุตสาหกรรม
37 การคัดแยกจุลินทรีย์ดินผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
38 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าเบญจพรรณอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
39 ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าเบญจพรรณอุทยาแห่งชาติแม่ปิง
ปี พ.ศ. 2540
40 การหมักเอธานอลของยีสต์ที่สามารถหมักไซโลสในสภาพที่มีกรด แอซีติก และการสร้างทรานสฟอร์แมนต์ของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดแอซีติกให้สามารถหมักเอธานอลจากไซโลส
41 การหมักเอธานอลของยีสต์ที่สามารถหมักไซโลสในสภาพที่มีกรดแอซีติกและการสร้างทรานสเฟอร์แมนต์ของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดแอซีติกให้สามารถหมักเอธานอลจากไซโลส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
43 การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
44 การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
45 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์ เพื่ออุตสาหกรรม
46 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC
47 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าดิบเขาและดินป่าสนของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ด้วยเทคนิค DGGE และ DHPLC