ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 Jittima Chatchawansaisin 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 สิทธิพร แอกทอง 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 Kasidit Nootong 1
19 วินัย งามแสง 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 Yeshey Penjor 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 Acom Sornsute 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 Thada Jirajaras 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 อวย เกตุสิงห์ 1
50 Walaisiri Muangsiri 1
51 Pornpimol Muanjai 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 Varunee Padmasankh 1
58 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
59 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 วิมล เหมะจันทร 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
71 กระมล ทองธรรมชาติ 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 Chariya Uiyyasathian 1
80 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 Somying Tumwasorn 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 กันยา สันทนะโชติ 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 กนกพร บุญส่ง 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 นัยนันทน์ สกุลคู 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Ampa Luiengpirom 1
128 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1