ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
5 นัยนันทน์ สกุลคู 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
8 วัลลภ แย้มเหมือน 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 กนกพร บุญส่ง 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 คัคนางค์ มณีศรี 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 สมพร พรมดี 1
20 กันยา สันทนะโชติ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 Walaisiri Muangsiri 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 สิริพร สิวราวุฒิ 1
41 อุทัย บุญประเสริฐ 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 Panee Boonthavi 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 Kittisak Likhitwitayawuid 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Sumphan Wongseripipatana 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
69 Somying Tumwasorn 1
70 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
71 Boonchai Sangpetngam 1
72 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 ชอุ่ม มลิลา 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 Yeshey Penjor 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 วินัย งามแสง 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
95 นภสร โกวรรธนะกุล 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 กำจัด มงคลกุล 1
98 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 Ampa Luiengpirom 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 สุมา เมืองใย 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
117 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
142 Chayaporn Supachartwong 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
146 Kasidit Nootong 1
147 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 Acom Sornsute 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
154 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
155 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1