ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 Srilert Chotpantarat 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 นัยนันทน์ สกุลคู 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 สมพร พรมดี 1
29 สุวิชา ทองสิมา 1
30 วัลลภ แย้มเหมือน 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 กนกพร บุญส่ง 1
33 คัคนางค์ มณีศรี 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 กันยา สันทนะโชติ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
42 Naiyana Chaiyabutr 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
46 Ampa Luiengpirom 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 Kitpramuk Tantayaporn 1
51 ละอองทิพย์ เหมะ 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 Wilai Anomasiri 1
63 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
64 วัฒนชัย สมิทธากร 1
65 Jaitip Paiboon 1
66 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
67 สิริพร สิวราวุฒิ 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
71 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 Garnpimol C. Ritthidej 1
74 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 Supa Chantharasakul 1
77 Panee Boonthavi 1
78 Kittisak Likhitwitayawuid 1
79 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 Kasidit Nootong 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 Acom Sornsute 1
94 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 Yeshey Penjor 1
110 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
111 วินัย งามแสง 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 กำจัด มงคลกุล 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
119 Walaisiri Muangsiri 1
120 Pornpimol Muanjai 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 Thada Jirajaras 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 ไววิทย์ พุทธารี 1
135 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
136 อวย เกตุสิงห์ 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 Pantharee Boonsatorn 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 สุวดี ยาป่าคาย 1
148 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
149 กมลชนก ยวดยง 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
152 Suchin Arunsawatwong 1
153 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
154 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
155 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1