ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 วินัย งามแสง 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 Chakkaphan Sutthirat 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 Yeshey Penjor 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 Thada Jirajaras 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 ประธาน ดาบเพชร 1
51 เอกชัย อดุลยธรรม 1
52 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
53 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 Acom Sornsute 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
68 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 ศุกันยา ห้วยผัด 1
78 สมชัย วัฒนการุณ 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 กันยา สันทนะโชติ 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 กนกพร บุญส่ง 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
107 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
108 สิริพร สิวราวุฒิ 1
109 สมพร พรมดี 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 นัยนันทน์ สกุลคู 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 สำเริง แย้มโสภี 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 Garnpimol C. Ritthidej 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Panee Boonthavi 1
125 Kittisak Likhitwitayawuid 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Sompol Sanguanrungsirikul 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 บรรจง คณะวรรณ 1
135 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1