ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
3 Vanida Chantarateptawan 2
4 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
5 Suchin Arunsawatwong 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 กระมล ทองธรรมชาติ 1
10 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 เอกชัย อดุลยธรรม 1
16 Rajalida Lipikorn 1
17 Thada Jirajaras 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
20 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 Acom Sornsute 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
44 กันยา สันทนะโชติ 1
45 กนกพร บุญส่ง 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
49 นัยนันทน์ สกุลคู 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
54 Somying Tumwasorn 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
67 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
68 Varunee Padmasankh 1
69 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 สมพร พรมดี 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
82 Panee Boonthavi 1
83 Kittisak Likhitwitayawuid 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 วัฒนชัย สมิทธากร 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 มยุรี ตันติสิระ 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
111 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 สุมิตรา พูลทอง 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 กำจัด มงคลกุล 1
122 Yeshey Penjor 1
123 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
124 ๋Janes, Gavin W. 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
129 Chonticha Srisawang 1
130 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 วินัย งามแสง 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ละอองทิพย์ เหมะ 1
139 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 Kitpramuk Tantayaporn 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
144 Naiyana Chaiyabutr 1
145 Sompol Sanguanrungsirikul 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 วิมล เหมะจันทร 1
154 สุมา เมืองใย 1
155 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1