ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 สมพร พรมดี 1
5 สุวิชา ทองสิมา 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สิริพร สิวราวุฒิ 1
8 วาสนา เสียงดัง 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 กนกพร บุญส่ง 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
18 นัยนันทน์ สกุลคู 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 ประธาน ดาบเพชร 1
24 เอกชัย อดุลยธรรม 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 Thada Jirajaras 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 กมลชนก ยวดยง 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
31 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
32 Walaisiri Muangsiri 1
33 ไววิทย์ พุทธารี 1
34 กันยา สันทนะโชติ 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 Panee Boonthavi 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 Supa Chantharasakul 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
63 อุทัย บุญประเสริฐ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 วิไล ชินธเนศ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
73 Boonchai Sangpetngam 1
74 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
75 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 Suchin Arunsawatwong 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 วิมล เหมะจันทร 1
88 สุมา เมืองใย 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 Yeshey Penjor 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 ๋Janes, Gavin W. 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
105 Sumphan Wongseripipatana 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 ละอองทิพย์ เหมะ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 Puttipongse Varavudhi 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 กำจัด มงคลกุล 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 Pantharee Boonsatorn 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 Acom Sornsute 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 สมชัย วัฒนการุณ 1
129 สุวดี ยาป่าคาย 1
130 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
131 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 Chonticha Srisawang 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 Jittima Chatchawansaisin 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 วินัย งามแสง 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Chayaporn Supachartwong 1
148 Kasidit Nootong 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
151 Waraporn Siriterm 1
152 สิทธิพร แอกทอง 1
153 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
154 Anawatch Mitpratan 1
155 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1