ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 Vanida Chantarateptawan 2
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
5 อุทัย บุญประเสริฐ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
7 วิไล ชินธเนศ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
9 คัคนางค์ มณีศรี 1
10 Somying Tumwasorn 1
11 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
18 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
23 สมพร พรมดี 1
24 สุวิชา ทองสิมา 1
25 วัลลภ แย้มเหมือน 1
26 สิริพร สิวราวุฒิ 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
29 วาสนา เสียงดัง 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 กนกพร บุญส่ง 1
34 Chalermpol Leevailoj 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 นัยนันทน์ สกุลคู 1
38 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 กันยา สันทนะโชติ 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
45 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
46 Vimolmas Lipipun 1
47 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
50 Ampa Luiengpirom 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 ละอองทิพย์ เหมะ 1
56 Kitpramuk Tantayaporn 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 Puttipongse Varavudhi 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 ศิริชัย ศิริกายะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
69 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Jaitip Paiboon 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 Panee Boonthavi 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
79 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
80 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 วินัย งามแสง 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Kasidit Nootong 1
92 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 พรรณี กาญจนพลู 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 สุมา เมืองใย 1
108 ประคอง ชอบเสียง 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 Yeshey Penjor 1
111 สุมิตรา พูลทอง 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 ชอุ่ม มลิลา 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 Thada Jirajaras 1
120 ประธาน ดาบเพชร 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 ไววิทย์ พุทธารี 1
131 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
132 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 Chariya Uiyyasathian 1
145 Acom Sornsute 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 สุวดี ยาป่าคาย 1
149 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
151 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
152 Thanathon Sesuk 1
153 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
154 กระมล ทองธรรมชาติ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1