ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย สันติสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Thawatchai Santisuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 2
3 Vanida Chantarateptawan 2
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
5 ศุกันยา ห้วยผัด 1
6 สมชัย วัฒนการุณ 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
9 Acom Sornsute 1
10 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 Thanathon Sesuk 1
14 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
15 Suchin Arunsawatwong 1
16 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 สุวดี ยาป่าคาย 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
21 กระมล ทองธรรมชาติ 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 Phanphen Wattanaarsakit 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 Kasidit Nootong 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Waraporn Siriterm 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 สำเริง แย้มโสภี 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 วาสนา เสียงดัง 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 สายฝน ควรผดุง 1
50 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
51 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
53 กันยา สันทนะโชติ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 กนกพร บุญส่ง 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 นัยนันทน์ สกุลคู 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 Rajalida Lipikorn 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 ประธาน ดาบเพชร 1
66 Thada Jirajaras 1
67 วินัย งามแสง 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 Walaisiri Muangsiri 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
73 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 Varunee Padmasankh 1
78 Laddawan Boonyaratanakornkit 1
79 กมลชนก ยวดยง 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
82 กาญจนา แก้วเทพ 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
85 ศิริชัย ศิริกายะ 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 Panee Boonthavi 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 วัฒนชัย สมิทธากร 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
98 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
99 Chalermpol Leevailoj 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 อุทัย บุญประเสริฐ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 ประคอง ชอบเสียง 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 ๋Janes, Gavin W. 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 Yeshey Penjor 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 มยุรี ตันติสิระ 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
142 Vimolmas Lipipun 1
143 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
146 Ampa Luiengpirom 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 1
3 2533 1
4 2528 1
5 2524 1