ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ประหยัดวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 การประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบรวบยอดของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หม้อสามขา
ปี พ.ศ. 2554
5 การปรับปรุงคุณภาพดินบ้านเก่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทอราคอตต้า
ปี พ.ศ. 2546
6 การผลิตหม้อบดเนื้ออะลูมินาขนาดเล็กความเร็วสูง