ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธวัชชัย นิมกิ่งรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
2 เวียง อากรชี 6
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 ดรุณี สมณะ 6
5 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 6
6 นลินี จาริกภากร 6
7 จันทนา โชคพาชื่น 4
8 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 4
9 กาญจนา ทองนะ 3
10 พัชราพร หนูวิสัย 3
11 ไกรศร ตาวงศ์ 3
12 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
13 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
14 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
15 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
16 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
17 กิ่งกาญจน์ พิชคุน 3
18 พิชิต สพโชค 3
19 ปัญญา ธยามานนท์ 3
20 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
21 อาพร คงอิสโร 3
22 อรรถพล รุกขพันธ์ 3
23 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
24 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
25 สุรกิตติ ศรีกุล 3
26 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
27 ประภาส แยบยน 3
28 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
29 บุญณิศา ฆังคมณี 3
30 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
31 วัชรี ศรีรักษา 3
32 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
33 อรพิน หนูทอง 3
34 พุฒนา รุ่งระวี 3
35 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
36 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
37 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
38 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
39 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
40 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
41 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
42 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
43 อรุณี ใจเถิง 3
44 ทรงพล สมศรี 3
45 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
46 จันทรา บดีศร 3
47 รมิดา ขันตรีกรม 3
48 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
49 สมชาย บุญประดับ 3
50 สรรเสริญ เสียงใส 3
51 พินิจ จิรัคคกุล 3
52 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
53 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
54 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
55 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
56 วรกร สิทธิพงษ์ 3
57 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
58 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
59 กลวัชร ทิมินกุล 3
60 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
61 นพดล แดงพวง 3
62 มานพ หาญเทวี 3
63 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
64 สุดใจ ล้อเจริญ 3
65 นฤนาท ชัยรังษี 3
66 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
67 อำนวย อรรถลังรอง 3
68 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
69 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
70 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
71 จิตอาภา จิจุบาล 3
72 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
73 มนัสชญา สายพนัส 3
74 วลัยพร ศะศิประภา 3
75 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
76 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
77 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
78 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
79 อุษณา สุขจันทร์ 3
80 พีชณิตดา ธารานุกูล 1
81 ศุภลักษณ์ อริยภัย 1
82 Tawatchai Nimkingrat 1
83 สมคิด ดำน้อย 1
84 อำไพ ประเสริฐสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 5
3 2556 1
4 2542 1
5 2541 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 วิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว
6 วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์บัวหลวง
ปี พ.ศ. 2542
8 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว