ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธวัชชัย นิมกิ่งรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาวดี สมภาค 6
2 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
3 ดรุณี สมณะ 6
4 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 6
5 นลินี จาริกภากร 6
6 เวียง อากรชี 6
7 จันทนา โชคพาชื่น 4
8 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 4
9 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
10 มนัสชญา สายพนัส 3
11 จิตอาภา จิจุบาล 3
12 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
13 สุดใจ ล้อเจริญ 3
14 สมพงษ์ สุขเขตต์ 3
15 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
16 อุษณา สุขจันทร์ 3
17 วลัยพร ศะศิประภา 3
18 นฤนาท ชัยรังษี 3
19 นพดล แดงพวง 3
20 มานพ หาญเทวี 3
21 อำนวย อรรถลังรอง 3
22 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
23 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
24 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
25 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
26 สรรเสริญ เสียงใส 3
27 สุรกิตติ ศรีกุล 3
28 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
29 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
30 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 กาญจนา ทองนะ 3
33 พัชราพร หนูวิสัย 3
34 อรรถพล รุกขพันธ์ 3
35 กิ่งกาญจน์ พิชคุน 3
36 พินิจ จิรัคคกุล 3
37 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
38 ทรงพล สมศรี 3
39 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
40 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
41 พิชิต สพโชค 3
42 ปัญญา ธยามานนท์ 3
43 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
44 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
45 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
46 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
47 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
48 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
49 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
50 สมชาย บุญประดับ 3
51 พุฒนา รุ่งระวี 3
52 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
53 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
54 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
55 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
56 ไกรศร ตาวงศ์ 3
57 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
58 อาพร คงอิสโร 3
59 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
60 อรุณี ใจเถิง 3
61 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
62 บุญณิศา ฆังคมณี 3
63 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
64 กลวัชร ทิมินกุล 3
65 ประภาส แยบยน 3
66 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
67 รมิดา ขันตรีกรม 3
68 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
69 จันทรา บดีศร 3
70 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
71 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
72 อรพิน หนูทอง 3
73 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
74 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
75 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
76 วัชรี ศรีรักษา 3
77 วรกร สิทธิพงษ์ 3
78 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
79 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
80 พีชณิตดา ธารานุกูล 1
81 ศุภลักษณ์ อริยภัย 1
82 Tawatchai Nimkingrat 1
83 สมคิด ดำน้อย 1
84 อำไพ ประเสริฐสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 5
3 2556 1
4 2542 1
5 2541 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินศักยภาพความทนแล้งของปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราสายต้น สวก.1 ถึง สวก.16 (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
4 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
5 วิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว
6 วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอ
ปี พ.ศ. 2556
7 โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์บัวหลวง
ปี พ.ศ. 2542
8 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว
ปี พ.ศ. 2541
9 อิทธิพลของสารเคมีต่อการออกดอกของมะลิลาในฤดูหนาว