ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 47
2 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 12
3 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 11
4 Wiwut Tanthapanichakoon 10
5 มานะ อมรกิจบำรุง 8
6 Noriaki Sano 5
7 ณัฐพร โทณานนท์ 4
8 ดุษฏี อุตภาพ 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
10 พจน์ กุลวานิช 4
11 Apinan Soottitantawat 4
12 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
13 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
14 Pratarn Wongsarivej 4
15 Pornsiri Tongprem 4
16 พรศิริ ทองเปรม 4
17 ประธาน วงศ์ศริเวช 4
18 วิจิตรา จงวิศาล 3
19 Takeyuki Kikuchi 3
20 Pilasinee Limsuwan 3
21 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 3
22 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 3
23 ปานจันทร์ ศรีจรูญ 2
24 พิรดี สุนทรสถิตย์ 2
25 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 2
26 วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
28 สมนึก จารุดิลกกุล 2
29 Nawin Viriya-empikul 2
30 พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ 2
31 เมตตา เจริญพานิช 2
32 สุขุม เฉยศิริ 2
33 กัมพล ชัยกิจโกสีย์ 1
34 ประมวล เรืองสิน 1
35 เกศินี พรมธิ 1
36 สีรง ปรีชานนท์ 1
37 พัชรกมณฑ์ เพ่งสุข 1
38 วิกรม ศรีสุรกานต์ 1
39 ดำรงค์ศักดิ์ เอี๊ยวชัยพร 1
40 รัตนชัย ใจซื่อ 1
41 ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์ 1
42 ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 1
43 อุกฤช กิจศิริเจริญชัย 1
44 หิรัญญา คุ้มไข่น้ำ 1
45 จิตติมา วรวงศ์ไกรศรี 1
46 วิชุตา ชูเลิศ 1
47 ณฐพร โสวสด 1
48 ธีรพงศ์ เจษฎ์ปิยะพงศ์ 1
49 ต่อศักดิ์ ทองสุกดี 1
50 กษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
51 ไม่มีข้อมูล 1
52 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
53 Shin-Ichi Yusa 1
54 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
55 ธัญลภัส วิสุทธิ 1
56 ศรัณย์พงศ์ อติชาติ 1
57 ศศิธร จันทระ 1
58 วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ 1
59 ภาณุ ด่านวานิชกุล 1
60 วารุณี ศุภเศวตหิรัญ 1
61 ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ 1
62 สุภาพร กำปั่นทอง 1
63 Hathaichanok Duriyabunleng 1
64 Chantamanee Poonjarernsilp 1
65 Siriporn Monchayapisut 1
66 Kyo-Seon Kim 1
67 ณัฐพร ลีลาวิวัฒน์ 1
68 ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ 1
69 ศิริพร มนชยาพิสุทธิ์ 1
70 Nattaporn Leelaviwat 1
71 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
72 สุชาดา ณรินทร์ศักดิ์ชัย 1
73 ธวัชชัย เพชรสิงห์โต 1
74 กมรัช เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 1
75 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
76 เมธี สุภาวิตา 1
77 อรัญญา ทองเขียว 1
78 เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
79 ธนิต สวัสดิ์เสวี 1
80 C. Chalotorn 1
81 อิศรา สระมาลา 1
82 Takuji Yamamoto 1
83 โชติกา ชะโลธร 1
84 อภืนันท์ สุทธิธารธวัช 1
85 Sareeya Bureekaew 1
86 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 1
87 Somsak Saesoo 1
88 สิรีพร คชพันธุ์สุนทร 1
89 Thanit Swasdisevi 1
90 สมมาต อิชโรจน์ 1
91 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
92 Issara Sramala 1
93 Tanyakorn Muangnapoh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2553 6
4 2552 8
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 6
10 2546 3
11 2545 2
12 2543 4
13 2542 5
14 2541 1
15 2539 4
16 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Microwave-induced fabrication of copper nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material
2 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานของห้องสะอาดด้วยวิธีการเชิงสถิติ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิต วอยซ์ คอยล์ มอเตอร์
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
4 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
5 การเตรียมขั้วอิเล็คโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดว่องไวแสง โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่มีสัณฐานที่แตกต่างกัน
6 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
7 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
8 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
9 Hydrothermal synthesis of titanate nanostructures with high UV absorption characteristics
10 การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุนที่มีโลหะทรานซิชัน โดยการเติมเกลือโลหะโดยตรงลงในรีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์เจล
11 การตกผลึกแบบชั้นของแข็งของสารผสมของกรดปาล์มมิติกและกรดโอเลอิก
12 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาอัญมณีจากผลึกอะลูมินาระดับนาโนเมตรที่เติมแต่งสี
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจกโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้
15 โครงการการสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
16 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
17 Oxidation of Phenol by a Laboratory Scale Three-Phase Fluidized Bed Reactor with a Fe on Activated Carbon Catalyst and/or Ozone
18 Facile strategy for stability control of gold nanoparticles synthesized by aqueous reduction method
19 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
20 จลนศาสตร์และการประมาณความหนาแน่นสูงสุดของฟิล์มชั้นเดียว ที่เกิดจากการดูดซับแบบผันกลับไม่ได้ ของอนุภาคต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2551
21 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
22 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
23 การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติ ของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
24 การแยกคาเฟอีนจากชาเขียวโดยการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2550
25 การสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรจากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1)
26 การดูดซับและการคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยไพริดีนหรือฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยน้ำวิกฤต
ปี พ.ศ. 2549
27 การสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตร โดยอาศัยการไพโรไลซิสร่วมของกลีเซอรอลกับเฟอร์โรซีน
28 การปรับสภาพพื้นผิวของรีโซซินอล-ฟอร์มาดีไฮด์คาร์บอนเจลโดยใช้กรดไนตริกและพลาสมา
ปี พ.ศ. 2548
29 ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อการเกิดรอยแผลบนผิวในร่องนำบอลของตลับลูกปืนในกระบวนการล้างโดยใช้คลื่นเหนือเสียง
30 นาโนเอนแคปซูเลชันของเคอร์คูมินในไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2547
31 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
32 การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
33 การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
34 การจำลองปรากฏการณ์ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต
35 การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
36 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคที่อาศัยหลักการตกตะกอนและการคำนวณประสิทธิภาพของไซโคลน
38 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
39 การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่งอย่างสม่ำเสมอสำหรับอากาศที่มีฝุ่นฟุ้ง
ปี พ.ศ. 2545
40 อิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และการบดย่อยต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดแป้งมันสำปะหลังและอัตราการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทริน
41 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว /
ปี พ.ศ. 2543
42 การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพ
43 กฎของการผสมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสัน สำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบ
44 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 โปรแกรมการออกแบบระบบสถานีจ่ายอากาศในสภาวะสารเย็นเยือก
ปี พ.ศ. 2542
46 การคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว
47 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบกำจัดฝุ่นในที่เปิดโล่งโดยการฉีดหยดละอองน้ำ
48 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
49 การพัฒนาเครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด ระดับเล็ก
50 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2541
51 การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2539
52 เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง : รายงาน
53 การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบเบื้องต้นและการจำลองการทำงานของเครื่องอบแห้งอุตสาหกรรม
54 การพัฒนาระบบต้นแบบการเรียนรู้สำหรับเครื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมเคมี
55 ผลกระทบของการใช้น้ำร้อนในกระบวนการผลิตพีวีซีเรซินต่อคุณภาพของพี วีซีเรซินที่ผลิตได้