ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 47
2 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 12
3 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 11
4 Wiwut Tanthapanichakoon 10
5 มานะ อมรกิจบำรุง 8
6 Noriaki Sano 5
7 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
8 ณัฐพร โทณานนท์ 4
9 ดุษฏี อุตภาพ 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
11 พรศิริ ทองเปรม 4
12 Apinan Soottitantawat 4
13 พจน์ กุลวานิช 4
14 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
15 Pratarn Wongsarivej 4
16 ประธาน วงศ์ศริเวช 4
17 Pornsiri Tongprem 4
18 วิจิตรา จงวิศาล 3
19 Takeyuki Kikuchi 3
20 Pilasinee Limsuwan 3
21 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 3
22 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 3
23 วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 2
24 ปานจันทร์ ศรีจรูญ 2
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
26 สมนึก จารุดิลกกุล 2
27 พิรดี สุนทรสถิตย์ 2
28 เมตตา เจริญพานิช 2
29 พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ 2
30 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 2
31 สุขุม เฉยศิริ 2
32 Nawin Viriya-empikul 2
33 พัชรกมณฑ์ เพ่งสุข 1
34 ณฐพร โสวสด 1
35 ประมวล เรืองสิน 1
36 เกศินี พรมธิ 1
37 จิตติมา วรวงศ์ไกรศรี 1
38 กัมพล ชัยกิจโกสีย์ 1
39 อุกฤช กิจศิริเจริญชัย 1
40 ธันยกร เมืองนาโพธิ์ 1
41 Shin-Ichi Yusa 1
42 Tanyakorn Muangnapoh 1
43 ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์ 1
44 รัตนชัย ใจซื่อ 1
45 หิรัญญา คุ้มไข่น้ำ 1
46 วิกรม ศรีสุรกานต์ 1
47 ดำรงค์ศักดิ์ เอี๊ยวชัยพร 1
48 วิชุตา ชูเลิศ 1
49 ธัญลภัส วิสุทธิ 1
50 ศรัณย์พงศ์ อติชาติ 1
51 กษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
52 ต่อศักดิ์ ทองสุกดี 1
53 อภืนันท์ สุทธิธารธวัช 1
54 ไม่มีข้อมูล 1
55 ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ 1
56 วารุณี ศุภเศวตหิรัญ 1
57 ธีรพงศ์ เจษฎ์ปิยะพงศ์ 1
58 สุภาพร กำปั่นทอง 1
59 วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ 1
60 ศศิธร จันทระ 1
61 ภาณุ ด่านวานิชกุล 1
62 สีรง ปรีชานนท์ 1
63 ศิริพร มนชยาพิสุทธิ์ 1
64 Nattaporn Leelaviwat 1
65 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
66 Siriporn Monchayapisut 1
67 Chantamanee Poonjarernsilp 1
68 ณัฐพร ลีลาวิวัฒน์ 1
69 Kyo-Seon Kim 1
70 เมธี สุภาวิตา 1
71 อรัญญา ทองเขียว 1
72 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
73 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
74 ธวัชชัย เพชรสิงห์โต 1
75 สุชาดา ณรินทร์ศักดิ์ชัย 1
76 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
77 กมรัช เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 1
78 ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ 1
79 Hathaichanok Duriyabunleng 1
80 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 1
81 Somsak Saesoo 1
82 อิศรา สระมาลา 1
83 C. Chalotorn 1
84 โชติกา ชะโลธร 1
85 Takuji Yamamoto 1
86 Issara Sramala 1
87 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 1
88 ธนิต สวัสดิ์เสวี 1
89 เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
90 Thanit Swasdisevi 1
91 สิรีพร คชพันธุ์สุนทร 1
92 สมมาต อิชโรจน์ 1
93 Sareeya Bureekaew 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2553 8
4 2552 14
5 2551 13
6 2550 4
7 2549 2
8 2548 5
9 2547 8
10 2546 6
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 6
14 2542 5
15 2541 1
16 2540 1
17 2539 5
18 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Microwave-induced fabrication of copper nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material
2 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานของห้องสะอาดด้วยวิธีการเชิงสถิติ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิต วอยซ์ คอยล์ มอเตอร์
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
4 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
5 การเตรียมขั้วอิเล็คโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดว่องไวแสง โดยใช้ซิงค์ออกไซด์ที่มีสัณฐานที่แตกต่างกัน
6 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรมโดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
7 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
8 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
9 Hydrothermal synthesis of titanate nanostructures with high UV absorption characteristics
10 การสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนรูพรุนที่มีโลหะทรานซิชัน โดยการเติมเกลือโลหะโดยตรงลงในรีโซซินอล/ฟอร์มอลดีไฮด์เจล
11 โครงการการสังเคราะห์ และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
12 การตกผลึกแบบชั้นของแข็งของสารผสมของกรดปาล์มมิติกและกรดโอเลอิก
13 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล /ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, อภินันท์ สุทธิธารธวัช
14 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตรที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาอัญมณีจากผลึกอะลูมินาระดับนาโนเมตรที่เติมแต่งสี
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจกโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้
17 โครงการการสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
18 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
19 Oxidation of Phenol by a Laboratory Scale Three-Phase Fluidized Bed Reactor with a Fe on Activated Carbon Catalyst and/or Ozone
20 Facile strategy for stability control of gold nanoparticles synthesized by aqueous reduction method
21 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
22 การพัฒนาอัญมณีจากผลึกอะลูมินาระดับนาโนเมตรที่เติมแต่งสี
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวกระจกโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตกระจกที่มีสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้
24 การพัฒนาตัวตรวจวัดก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ท่อคาร์บอนระดับนาโนเมตร ที่ได้จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
25 การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคที่ใช้ใบกวน
26 การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
27 การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า
28 จลนศาสตร์และการประมาณความหนาแน่นสูงสุดของฟิล์มชั้นเดียว ที่เกิดจากการดูดซับแบบผันกลับไม่ได้ ของอนุภาคต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2551
29 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
30 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
31 โครงการการสังเคราะห์ และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
32 การผลิตอนุภาค Microcrystalline Cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
33 การพัฒนาระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงสีข้าว
34 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
35 การพัฒนาการผลิตตัวดูดซับที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากสารประกอบเซลลูโลสสู่ระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
36 การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 1)
37 การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจัดเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2)
38 การสังเคราะห์ และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
39 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
40 การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติ ของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
41 การแยกคาเฟอีนจากชาเขียวโดยการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2550
42 การสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตรจากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1)
43 การสังเคราะห์ และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซล
44 เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
45 การดูดซับและการคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยไพริดีนหรือฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยน้ำวิกฤต
ปี พ.ศ. 2549
46 การสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตร โดยอาศัยการไพโรไลซิสร่วมของกลีเซอรอลกับเฟอร์โรซีน
47 การปรับสภาพพื้นผิวของรีโซซินอล-ฟอร์มาดีไฮด์คาร์บอนเจลโดยใช้กรดไนตริกและพลาสมา
ปี พ.ศ. 2548
48 เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
49 การพัฒนาระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงสีข้าว
50 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
51 ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อการเกิดรอยแผลบนผิวในร่องนำบอลของตลับลูกปืนในกระบวนการล้างโดยใช้คลื่นเหนือเสียง
52 นาโนเอนแคปซูเลชันของเคอร์คูมินในไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2547
53 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
54 การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
55 การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
56 การพัฒนาการผลิตตัวดูดซับที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากสารประกอบเซลลูโลสสู่ระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
57 การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจัดเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2)
58 การจำลองปรากฏการณ์ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต
59 การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
60 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
ปี พ.ศ. 2546
61 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคที่อาศัยหลักการตกตะกอนและการคำนวณประสิทธิภาพของไซโคลน
62 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
63 การผลิตอนุภาค Microcrystalline Cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
64 การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 1)
65 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
66 การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่งอย่างสม่ำเสมอสำหรับอากาศที่มีฝุ่นฟุ้ง
ปี พ.ศ. 2545
67 อิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และการบดย่อยต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดแป้งมันสำปะหลังและอัตราการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทริน
68 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียก
69 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว /
ปี พ.ศ. 2544
70 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียก
ปี พ.ศ. 2543
71 การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพ
72 กฎของการผสมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสัน สำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบ
73 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
74 โปรแกรมการออกแบบระบบสถานีจ่ายอากาศในสภาวะสารเย็นเยือก
75 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม
76 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
77 การคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว
78 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบกำจัดฝุ่นในที่เปิดโล่งโดยการฉีดหยดละอองน้ำ
79 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
80 การพัฒนาเครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด ระดับเล็ก
81 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2541
82 การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2540
83 เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง
ปี พ.ศ. 2539
84 เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง : รายงาน
85 การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบเบื้องต้นและการจำลองการทำงานของเครื่องอบแห้งอุตสาหกรรม
86 การพัฒนาระบบต้นแบบการเรียนรู้สำหรับเครื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมเคมี
87 เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง
88 ผลกระทบของการใช้น้ำร้อนในกระบวนการผลิตพีวีซีเรซินต่อคุณภาพของพี วีซีเรซินที่ผลิตได้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
89 การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตกโดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคที่ใช้ใบกวน
90 การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
91 การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า