ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ชมศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชสิทธิ์ พรรษา 3
2 ชวลิต บุญปก 2
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
4 เมธิน ผดุงกิจ 1
5 ชาติไทย แก้วทอง 1
6 สงครามชัย ลีทองดี 1
7 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
8 วรากร สีโย 1
9 วรรณา กาญจนมยูร 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 จันทิมา พลพินิจ 1
12 อนุชิตา มุ่งงาม 1
13 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
14 บังอร กองอิ้ม 1
15 นงนิตย์ มรกต 1
16 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
17 ปิยมาศ นานอก 1
18 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
19 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
20 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
21 วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 1
22 กุสาวดี แสงดี 1
23 ปรีชา น้อยอำคา 1
24 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 1
25 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
26 ดรุณี บุญชารี 1
27 สมชาย แก้ววังชัย 1
28 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
29 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
30 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
31 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
32 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
33 ทองใบ บุษกร 1
34 สุริทอง ศรีสะอาด 1
35 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
36 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
37 ปรีชา ประเทพา 1
38 รพีพร ช่ำชอง 1
39 วราวุธ สุธีธร 1
40 เรือน สมณะ 1
41 วัลยา สุทธิขำ 1
42 สุกัญญา ลีทองดี 1
43 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
45 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
46 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
47 ศุภชัย สมัปปิโต 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 ถวิล ชนะบุญ 1
50 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
51 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
52 นริศ สินศิริ 1
53 นเรศ มีโส 1
54 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
55 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
56 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
57 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
58 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
59 ศรัณยู คำเมือง 1
60 รักฤดี สารธิมา 1
61 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
62 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 บรรจบ วันโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 5
7 2549 4
8 2548 1
9 2547 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Dynamic password authentication: Designing step and security analysis
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2554
5 Analyzing matched packets on cisco ACL rules: Theories and proof
ปี พ.ศ. 2553
6 A number of websites is recently faced with the problems from Session Hijacking Attacks which are simple to be launched with higher possibility of success. Besides, this attacking is now popular amongst the hackers in which it is ranked on the Top 10
ปี พ.ศ. 2552
7 การสร้างและทดลอง ระบบเครือข่ายแลนตามสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
ปี พ.ศ. 2551
8 Architecture and Protocols for Secure LAN by Using a Software-Level Certificate and Cancellation of ARP Protocol
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบช่วยวิเคราะห์/ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องสำหรับกฎของไฟร์วอลล์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 Sniffing packets on LAN without ARP spoofing
14 Theories for an Analysis of IPv6 Firewall
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Architecture and protocols for secure LAN by using a software-level Certificate and cancellation of ARP protocol
18 Firewall rules analysis
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 การวิเคราะห์กฎของไฟร์วอลล์โดยใช้รีเลชันแนลอัลจีบรา
ปี พ.ศ. 2547
22 Firewall rules analysis