ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย ชมศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชสิทธิ์ พรรษา 3
2 ชวลิต บุญปก 2
3 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
4 รพีพร ช่ำชอง 1
5 ปรีชา ประเทพา 1
6 เรือน สมณะ 1
7 ถวิล ชนะบุญ 1
8 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
9 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
10 วราวุธ สุธีธร 1
11 วัลยา สุทธิขำ 1
12 สุนันท์ สายกระสุน 1
13 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
14 ศุภชัย สมัปปิโต 1
15 สุกัญญา ลีทองดี 1
16 รักฤดี สารธิมา 1
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
18 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
19 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
20 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
21 สุริทอง ศรีสะอาด 1
22 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
23 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
24 บรรจบ วันโน 1
25 นเรศ มีโส 1
26 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
27 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
28 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
29 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
30 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
31 นริศ สินศิริ 1
32 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
33 ศรัณยู คำเมือง 1
34 ปรีชา น้อยอำคา 1
35 สงครามชัย ลีทองดี 1
36 เมธิน ผดุงกิจ 1
37 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
38 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
39 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
40 วรากร สีโย 1
41 ชาติไทย แก้วทอง 1
42 วรรณา กาญจนมยูร 1
43 อนุชิตา มุ่งงาม 1
44 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
45 บังอร กองอิ้ม 1
46 นงนิตย์ มรกต 1
47 ปิยมาศ นานอก 1
48 จันทิมา พลพินิจ 1
49 ทองใบ บุษกร 1
50 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
51 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
52 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
53 วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล 1
54 กุสาวดี แสงดี 1
55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
56 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ 1
57 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 ดรุณี บุญชารี 1
59 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
60 สมชาย แก้ววังชัย 1
61 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
62 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
63 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
64 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 5
7 2549 4
8 2548 1
9 2547 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Dynamic password authentication: Designing step and security analysis
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2554
5 Analyzing matched packets on cisco ACL rules: Theories and proof
ปี พ.ศ. 2553
6 A number of websites is recently faced with the problems from Session Hijacking Attacks which are simple to be launched with higher possibility of success. Besides, this attacking is now popular amongst the hackers in which it is ranked on the Top 10
ปี พ.ศ. 2552
7 การสร้างและทดลอง ระบบเครือข่ายแลนตามสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง
ปี พ.ศ. 2551
8 Architecture and Protocols for Secure LAN by Using a Software-Level Certificate and Cancellation of ARP Protocol
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบช่วยวิเคราะห์/ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องสำหรับกฎของไฟร์วอลล์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 Sniffing packets on LAN without ARP spoofing
14 Theories for an Analysis of IPv6 Firewall
15 -
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Architecture and protocols for secure LAN by using a software-level Certificate and cancellation of ARP protocol
18 Firewall rules analysis
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 การวิเคราะห์กฎของไฟร์วอลล์โดยใช้รีเลชันแนลอัลจีบรา
ปี พ.ศ. 2547
22 Firewall rules analysis