ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 นวัตกรรมการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยสมอง ด้วยสนามแม่เหล็กสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ปี พ.ศ. 2549
2 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ Who Schedules For Clinical Assessment In Nevropsyehiatry Interview Book ฉบับภาษาไทย หมวดโรควิตกังวล
3 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ Who Schedules For Clinical Assessment In Nevropsyehiatry Interview Book ฉบับภาษาไทย หมวดโรควิตกังวล
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความผิดปกติทางอารมณ์
5 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความผิดปกติทางอารมณ์
ปี พ.ศ. 2547
6 โครงการศึกษาความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ WHO Schedules For Clinical Assessment In Neuropsychiatry ฉบับภาษาไทย หมวดความผิดปกติทางอารมณ์