ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 5
4 สุพจน์ แหวนเพ็ชร์ 5
5 วิชชากร จารุศิริ 4
6 สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย 3
7 ชินเทพ เพ็ญชาติ 3
8 จินตนา อุบลวัฒน์ 3
9 ชุติมณฑ์ รัตนบัณฑิตสกุล 2
10 เสาวลักษณ์ โมสิกมาศ 2
11 พัชรกันย์ สุชามาลาวงษ์ 2
12 รวีวรรณ สวัสดิ์รักษา 2
13 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
14 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 2
15 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
16 กรกช จันทร์โสภาพิศ 2
17 นันท์ชญาน์ เกตุอุบล 2
18 Tharapong Vitidsant 2
19 กัญจนา บุณยเกียรติ 2
20 สันติ เมฆฉาย 2
21 ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา 2
22 วราวุฒิ ประชาศิริสกุล 2
23 รัชนี ทรัพย์มี 2
24 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 2
25 กษิต แหลมทองมงคล 2
26 สุรางคนา หัตถี, 2523- 1
27 วรรณวรางค์ แก้วเนียม 1
28 ธนาพร เบญจพลชัย 1
29 ประชารัตน์ แต้ภักดี 1
30 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
31 สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ 1
32 เบญจมาศ ปุยอ๊อก, 2515- 1
33 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
34 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
35 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
36 พุธิตา คงจังหวัด 1
37 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
38 กิตติภพ พรหมดี 1
39 วสิน กาญจนภู, 2522- 1
40 สุพัฒน์ เพ็งพันธ์ 1
41 จารุ นาถกรณกุล 1
42 มนตรี ทองคำ 1
43 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
44 อภิสิทธิ์ สายสาหร่าย 1
45 วิจิตร จินดาพันธ์ไพโรจน์ 1
46 บัวชุม อุดมทรัพย์ 1
47 สุวานีย์ จันทร์สอาด 1
48 อนันต์ เศรษฐพฤทธิ์ 1
49 รังสรรค์ ละวรรณา 1
50 จำลักษณ์ ศรีนาคเรือง 1
51 อนวรรตน์ เกตุคง 1
52 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
53 กฤษณ์ พลรัตน์, 2515- 1
54 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
55 จักรพงษ์ แสนชัย, 2520- 1
56 สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- 1
57 สุธีรา สมนิยมไชย 1
58 กรรณิการ์ รักกิจ, 2524- 1
59 ธนาทิพย์ อัศวผดุงสิทธิ์ 1
60 บุญชัย ตระกูลมหชัย 1
61 กีรติณัฏฐ์ ธนกิจธรรมกุล 1
62 นิศา วิสุทธิรังษีอุไร 1
63 วสันต์ รัตนประสาท 1
64 ปิยนุช ธนวรานิช 1
65 ณัฐวิภา จงรัก 1
66 เกษม ไตรหิรัญ 1
67 รุ่งฤทธิ์ โต๊ะทอง 1
68 Sumarin Sopontammakorn 1
69 สุมารินทร์ โสภณธรรมกร 1
70 ธวัชชัย ตันเจริญทรัพย์ 1
71 ปิยะพร บารมี 1
72 ณมุรธา สถิรจินดา 1
73 จินตนา สุมารินทร์ 1
74 พรรณทวี ธรรมธราธาร 1
75 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 1
76 ลาวัลย์ เธียรถาวร 1
77 ภัทรานิษฐ์ ไวทยสุวรรณ 1
78 ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ 1
79 อรธิชา เอกสกุลบัณฑิต 1
80 ธนาทิพย์ ศรีสุวงศ์ 1
81 จักริน นิธีจันทร์ 1
82 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
83 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
84 นครินทร์ สุรพงศ์ประภา 1
85 นิทัศน์ วงษ์สวัสดิ์ 1
86 จตุรภัทร เลิศวิภาภัทร 1
87 อลิสรา นิติวัฒนะ 1
88 สุดาวัลย์ ดำหนก 1
89 พูลศักดิ์ เทียนสว่าง 1
90 กรรณิการ์ สถาปิตานนท์ 1
91 สมศักดิ์ ดํารงค์เลิศ 1
92 นริศรา อัจฉริยาเพ็ชร 1
93 วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 8
5 2554 9
6 2553 5
7 2552 14
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 6
11 2548 6
12 2547 7
13 2546 3
14 2545 2
15 2544 4
16 2543 2
17 2542 5
18 2541 2
19 2539 3
20 2538 2
21 2537 3
22 2535 1
23 2533 1
24 2524 1
25 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
2 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
4 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
5 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2555
6 การแยกขยะชุมชนที่ย่อยขนาดชนิดเบาในฟลูอิไดซ์เบดแบบก๊าซ-ของแข็ง
7 ไพโรไลซิสน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
8 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
9 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
10 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
11 การกำจัดหญ้าคาโดยไพโรไลซิสแบบเร็วเป็นน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์สกรูคู่
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ Escherichia coli บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าวและชิ้นไม้
13 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2554
14 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย โดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
15 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเปลือกทุเรียนโดยไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
16 ผลของวัสดุเบดต่อสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งจากทอร์ริแฟกชันของชีวมวล
17 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลามะเยาหินโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
18 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันพืช ใช้แล้วบนแคลเซียมออกไซด์และ แมกนีเซียมออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
19 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันตุงเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบส
20 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเพื่อใช้กำจัดสีในโมลาส
21 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
22 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
23 การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
24 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากฟางข้าวโดยไพโรไลซิสแบบเร็ว
25 เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันมะพร้าวโดยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาบน HZSM-5
26 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียโดยการกระตุ้นทางกายภาพ
27 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
ปี พ.ศ. 2552
28 การผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวาโดยการไพโรไลซิสแบบเร็ว
29 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของไขวัวบนเหล็ก/ถ่านกัมมันต์
30 การแตกตัวของพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
31 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
32 เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
33 การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลว
34 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5
35 การผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวา โดยการไพโรไลซีสแบบเร็ว
36 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลว ในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
37 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของไขวัวบนเหล็ก/ถ่านกัมมันต์
38 การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลว
39 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5
40 การแตกตัวของพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน บนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
41 เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2551
42 การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัย
43 การผลิตถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากผงแอนทราไซต์ด้วยตัวประสานกากน้ำตาล
44 การผลิตถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากผงแอนทราไซต์ด้วยตัวประสานกากน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2550
45 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
46 การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบด เพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
47 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
48 การแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
49 การสกัดสีย้อมจากต้นขนุน Artocarpus heterophyllus Lamk. ด้วยเครื่องสกัดไหลเวียนกลับ
50 การแตกตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนและน้ำมันพืชใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ
51 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
52 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
53 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกระดูก กระตุ้นโดยซิงก์คลอไรด์
54 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบและไขปาล์มสเตียรินด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด่าง
55 การสกัดสีย้อมจากต้นขนุน Artocapus heterophyllus Lamk. สำหรับการย้อมผ้าไหมและผ้าฝ้าย
56 การรีฟอร์มเอทานอลด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิลแมกนีเซียและนิกเกิล/อะลูมินา
57 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว
58 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2547
59 การแตกตัวพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนถ่านกัมมันต์
60 แกซิฟิเคชันของแบล็กลิเคอร์เร่งปฏิกิริยิด้วยเหล็กบนโดโลไมต์
61 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มเมล็ดในและเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด่าง
62 การขจัดกำมะถันจากมิดเดิลดิสทิลเลตโดยการดูดซับบนโพแทสเซียมไอโอไดด์/ถ่านกัมมันต์
63 การขจัดไอออนทองแดงออกจากน้ำเสียโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์
64 การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก
65 แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์
ปี พ.ศ. 2546
66 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส
67 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนระบบตัวเร่งปฏิริยาแกมมา-อะลูมินา
68 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินที่อุณหภูมิและความดันสูง
ปี พ.ศ. 2545
69 การทำไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์จากแก๊สสังเคราะห์โดยวอเตอร์แก๊สชิฟต์และตัวดูดซับทางเคมี
70 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว Lates calcarifer Bloch, 1790
ปี พ.ศ. 2544
71 กระบวนการร่วมของพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์
72 สมบัติของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากลิกไนต์โดยการกระตุ้นทางเคมีและทางกายภาพ
73 ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซนบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย
74 การขจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สถ่านหินโดยการออกซิไดส์เชิงเร่งปฏิกิริยาบนซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2543
75 การอบแห้งเปลือกไม้ยูคาลิปตัสในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
76 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส Eucalyptus camaldulensis Dehnh โดยการกระตุ้นด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2542
77 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด
78 ผลของตัวแปรที่มีต่อการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อะลูมินาโดยวิธีอิมเพรกเนชัน
79 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
80 การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยรีดักชันของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับบนถ่านชาร์ จากกะลาปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานไมโครเวฟ
81 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากยางเหลือทิ้งโดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์
ปี พ.ศ. 2541
82 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
83 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2539
84 การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด
85 จลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มแอลพีจีด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินา
86 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของแคลเซียมออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก (III) ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2538
87 การดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซึม ที่มีเถ้าลอยลิกไนต์เป็นองค์ประกอบ
88 การผลิตดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2537
89 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาตาลโตนดในฟลูอิไดซ์เบด
90 จลนพลศาสาตร์ของการรีฟอร์ม มีเทน ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
91 การผลิตถ่านกัมมันต์ระดับขยายส่วนจากพีตโดยคาร์บอไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบ
ปี พ.ศ. 2535
92 รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
93 การควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ของปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งแอล พี จี ด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2524
94 การศึกษาเครื่องระเหยหมุนแบบแผ่นฟิล์มบาง