ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 5
4 สุพจน์ แหวนเพ็ชร์ 5
5 วิชชากร จารุศิริ 4
6 ชินเทพ เพ็ญชาติ 3
7 จินตนา อุบลวัฒน์ 3
8 สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย 3
9 รวีวรรณ สวัสดิ์รักษา 2
10 นันท์ชญาน์ เกตุอุบล 2
11 ชุติมณฑ์ รัตนบัณฑิตสกุล 2
12 พสธร ขุนโอษฐ์ 2
13 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 2
14 วราวุฒิ ประชาศิริสกุล 2
15 กัญจนา บุณยเกียรติ 2
16 เสาวลักษณ์ โมสิกมาศ 2
17 เชษฐา จึงเจริญพาณิชย์ 2
18 กษิต แหลมทองมงคล 2
19 Tharapong Vitidsant 2
20 พัชรกันย์ สุชามาลาวงษ์ 2
21 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 2
22 ประดิษฐ์ ปราโมทย์ธนา 2
23 กรกช จันทร์โสภาพิศ 2
24 สันติ เมฆฉาย 2
25 รัชนี ทรัพย์มี 2
26 พุธิตา คงจังหวัด 1
27 ชุติมาพร วรรณวงษ์ 1
28 ธนาทิพย์ อัศวผดุงสิทธิ์ 1
29 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 1
30 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
31 เบญจมาศ ปุยอ๊อก, 2515- 1
32 กฤษณ์ พลรัตน์, 2515- 1
33 สุพัตรา ชีวธนาคุปต์ 1
34 วสิน กาญจนภู, 2522- 1
35 สุพัฒน์ เพ็งพันธ์ 1
36 จักรพงษ์ แสนชัย, 2520- 1
37 จารุ นาถกรณกุล 1
38 วรรณวรางค์ แก้วเนียม 1
39 ธนาพร เบญจพลชัย 1
40 สุรางคนา หัตถี, 2523- 1
41 ประชารัตน์ แต้ภักดี 1
42 ปิยะพร บารมี 1
43 กิตติภพ พรหมดี 1
44 อนันต์ เศรษฐพฤทธิ์ 1
45 รังสรรค์ ละวรรณา 1
46 ธวัชชัย ตันเจริญทรัพย์ 1
47 ณมุรธา สถิรจินดา 1
48 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 1
49 จินตนา สุมารินทร์ 1
50 สุวานีย์ จันทร์สอาด 1
51 บัวชุม อุดมทรัพย์ 1
52 อนวรรตน์ เกตุคง 1
53 สุธีรา สมนิยมไชย 1
54 กรรณิการ์ รักกิจ, 2524- 1
55 จำลักษณ์ ศรีนาคเรือง 1
56 วิจิตร จินดาพันธ์ไพโรจน์ 1
57 มนตรี ทองคำ 1
58 อภิสิทธิ์ สายสาหร่าย 1
59 สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- 1
60 ธนาทิพย์ ศรีสุวงศ์ 1
61 ลาวัลย์ เธียรถาวร 1
62 เกษม ไตรหิรัญ 1
63 รุ่งฤทธิ์ โต๊ะทอง 1
64 ภัทรานิษฐ์ ไวทยสุวรรณ 1
65 สุดาวัลย์ ดำหนก 1
66 พูลศักดิ์ เทียนสว่าง 1
67 อลิสรา นิติวัฒนะ 1
68 ณัฐวิภา จงรัก 1
69 ปิยนุช ธนวรานิช 1
70 สุมารินทร์ โสภณธรรมกร 1
71 พรรณทวี ธรรมธราธาร 1
72 Sumarin Sopontammakorn 1
73 วสันต์ รัตนประสาท 1
74 กีรติณัฏฐ์ ธนกิจธรรมกุล 1
75 นิศา วิสุทธิรังษีอุไร 1
76 กรรณิการ์ สถาปิตานนท์ 1
77 บุญชัย ตระกูลมหชัย 1
78 วัลยา วิศาลบรรณวิทย์ 1
79 ดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต 1
80 นครินทร์ สุรพงศ์ประภา 1
81 ปรีชญา แก้วชิงดวง 1
82 กุณฑณี ปิ่นเวหา 1
83 ฐิติ เลิศวรสิริกุล 1
84 พีรพล เรืองวิไลรัตน์ 1
85 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
86 จักริน นิธีจันทร์ 1
87 สมศักดิ์ ดํารงค์เลิศ 1
88 นริศรา อัจฉริยาเพ็ชร 1
89 จตุรภัทร เลิศวิภาภัทร 1
90 นิทัศน์ วงษ์สวัสดิ์ 1
91 ชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ 1
92 อรธิชา เอกสกุลบัณฑิต 1
93 สรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 8
5 2554 9
6 2553 5
7 2552 16
8 2551 4
9 2550 7
10 2549 6
11 2548 6
12 2547 8
13 2546 4
14 2545 3
15 2544 6
16 2543 2
17 2542 5
18 2541 2
19 2539 3
20 2538 2
21 2537 3
22 2535 1
23 2533 1
24 2524 1
25 1086 1
26 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
2 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
4 ไพโรไลซิสแบบต่อเนื่องของน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์
5 ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
ปี พ.ศ. 2555
6 การแยกขยะชุมชนที่ย่อยขนาดชนิดเบาในฟลูอิไดซ์เบดแบบก๊าซ-ของแข็ง
7 ไพโรไลซิสน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
8 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
9 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันเมล็ดเรพบนตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และเอฟซีซี
10 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลือง
11 การกำจัดหญ้าคาโดยไพโรไลซิสแบบเร็วเป็นน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์สกรูคู่
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ Escherichia coli บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าวและชิ้นไม้
13 ไพโรไลซิสเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยแมกนีเซียมออกไซด์และถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2554
14 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำไย โดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
15 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเปลือกทุเรียนโดยไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
16 ผลของวัสดุเบดต่อสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งจากทอร์ริแฟกชันของชีวมวล
17 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลามะเยาหินโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
18 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันพืช ใช้แล้วบนแคลเซียมออกไซด์และ แมกนีเซียมออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
19 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันตุงเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบส
20 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเพื่อใช้กำจัดสีในโมลาส
21 การแยกสลายด้วยความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
22 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยไพโรไลซิสในบรรยากาศไนโตรเจนและไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
23 การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
24 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากฟางข้าวโดยไพโรไลซิสแบบเร็ว
25 เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันมะพร้าวโดยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาบน HZSM-5
26 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียโดยการกระตุ้นทางกายภาพ
27 การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาค
ปี พ.ศ. 2552
28 โครงการนำร่องสาธิตการแก้ไขปัญหาหลุมขยะชุมชนเก่าโดยนำกลับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
29 การสังเคราะห์พิลีเอททีลีนแวกซ์ด้วยกระบวนการสลายพันธะทางเคมีของพอลีเอททีลีนความหนาน่านต่ำด้วยความร้อน
30 การผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวาโดยการไพโรไลซิสแบบเร็ว
31 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของไขวัวบนเหล็ก/ถ่านกัมมันต์
32 การแตกตัวของพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
33 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
34 เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
35 การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลว
36 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5
37 การผลิตไบโอออยล์จากผักตบชวา โดยการไพโรไลซีสแบบเร็ว
38 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลว ในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก
39 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของไขวัวบนเหล็ก/ถ่านกัมมันต์
40 การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลว
41 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5
42 การแตกตัวของพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน บนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้ว
43 เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2551
44 การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัย
45 การผลิตถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากผงแอนทราไซต์ด้วยตัวประสานกากน้ำตาล
46 การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
47 การผลิตถ่านกัมมันต์อัดแท่งจากผงแอนทราไซต์ด้วยตัวประสานกากน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2550
48 การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์
49 การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีน ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
50 Development of Eco-diesel fuel in Thailand
51 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
52 การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบด เพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์
53 การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอ
54 การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบด เพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
55 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
56 การแตกตัวด้วยไฮโดรเจนของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
57 การสกัดสีย้อมจากต้นขนุน Artocarpus heterophyllus Lamk. ด้วยเครื่องสกัดไหลเวียนกลับ
58 การแตกตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนและน้ำมันพืชใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ
59 การเตรียมเซริซินและไฟโบรอินจากรังไหมบ้านและรังไหมป่า
60 การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยเหล็กบนถ่านกัมมันต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
61 การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกระดูก กระตุ้นโดยซิงก์คลอไรด์
62 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบและไขปาล์มสเตียรินด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด่าง
63 การสกัดสีย้อมจากต้นขนุน Artocapus heterophyllus Lamk. สำหรับการย้อมผ้าไหมและผ้าฝ้าย
64 การรีฟอร์มเอทานอลด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกริยานิกเกิลแมกนีเซียและนิกเกิล/อะลูมินา
65 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว
66 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2547
67 การแตกตัวพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนถ่านกัมมันต์
68 แกซิฟิเคชันของแบล็กลิเคอร์เร่งปฏิกิริยิด้วยเหล็กบนโดโลไมต์
69 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มเมล็ดในและเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด่าง
70 การขจัดกำมะถันจากมิดเดิลดิสทิลเลตโดยการดูดซับบนโพแทสเซียมไอโอไดด์/ถ่านกัมมันต์
71 การขจัดไอออนทองแดงออกจากน้ำเสียโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์
72 การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก
73 แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์
74 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันพืชที่ประกอบอาหารมาใช้ประโยชน์ทดแทนในด้านพลังงาน (ส่วนที่ 2)
ปี พ.ศ. 2546
75 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัส
76 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนระบบตัวเร่งปฏิริยาแกมมา-อะลูมินา
77 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินที่อุณหภูมิและความดันสูง
78 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2545
79 การทำไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์จากแก๊สสังเคราะห์โดยวอเตอร์แก๊สชิฟต์และตัวดูดซับทางเคมี
80 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำมันพืชที่ประกอบอาหารมาใช้ประโยชน์ทดแทนในด้านพลังงาน (ส่วนที่ 2)
81 การสกัดสารเรืองแสงจากเกล็ดปลากระพงขาว Lates calcarifer Bloch, 1790
ปี พ.ศ. 2544
82 กระบวนการร่วมของพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์
83 สมบัติของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากลิกไนต์โดยการกระตุ้นทางเคมีและทางกายภาพ
84 ไอโซเมอไรเซชันของนอร์มัลเฮกเซนบนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลตินัมซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย
85 การผลิตถ่านอัดก้อนที่มีคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้โดยใช้เครื่องอัดแท่งชนิดเกลียว
86 การผลิตถ่านอัดก้อนที่มีคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้โดยใช้เครื่องอัดแท่งชนิดเกลียว
87 การขจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สถ่านหินโดยการออกซิไดส์เชิงเร่งปฏิกิริยาบนซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2543
88 การอบแห้งเปลือกไม้ยูคาลิปตัสในฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง
89 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส Eucalyptus camaldulensis Dehnh โดยการกระตุ้นด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2542
90 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด
91 ผลของตัวแปรที่มีต่อการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อะลูมินาโดยวิธีอิมเพรกเนชัน
92 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหิน
93 การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยรีดักชันของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับบนถ่านชาร์ จากกะลาปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานไมโครเวฟ
94 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากยางเหลือทิ้งโดยการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์
ปี พ.ศ. 2541
95 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
96 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2539
97 การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด
98 จลนพลศาสตร์ของการรีฟอร์มแอลพีจีด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/อลูมินา
99 จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาของแคลเซียมออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก (III) ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2538
100 การดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยสารดูดซึม ที่มีเถ้าลอยลิกไนต์เป็นองค์ประกอบ
101 การผลิตดีไฟน์ซิลิกาจากแกลบในขนาดขยายส่วน
ปี พ.ศ. 2537
102 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาตาลโตนดในฟลูอิไดซ์เบด
103 จลนพลศาสาตร์ของการรีฟอร์ม มีเทน ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
104 การผลิตถ่านกัมมันต์ระดับขยายส่วนจากพีตโดยคาร์บอไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบ
ปี พ.ศ. 2535
105 รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
106 การควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ของปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งแอล พี จี ด้วยไอน้ำในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2524
107 การศึกษาเครื่องระเหยหมุนแบบแผ่นฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
108 เพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลและขยะพลาสติก