ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธราธร ทีรฆฐิติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 16
2 เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 7
3 ลิขิต มณีสินธุ์ 6
4 อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ 5
5 นพมณี โทปุญญานนท์ 5
6 เรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 5
7 นายลิขิต มณีสินธุ์ 4
8 กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ 4
9 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 4
10 Tharathorn Teerakathiti 3
11 Tharathon Teerakathiti 2
12 พีรนุช จอมพุก 2
13 นางเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 2
14 Chalermpol Kirdmanee 2
15 เฉลิมพล เกิดมณี 2
16 ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 2
17 ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ 2
18 พัฒนา สุขประเสริฐ 2
19 วารี ไชยเทพ 2
20 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 2
21 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 1
22 นงลักษณ์ เทียนเสรี 1
23 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
24 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
25 คุณเอกชัย บูรณะไทย 1
26 ดร. อรนุช ลีลาพร 1
27 ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา 1
28 อ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์ 1
29 ประกิจ สมท่า 1
30 ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 1
31 พรศิริ เลี้ยงสกุล 1
32 ประเดิม วณิชชนานันท์ 1
33 Michiko Takagaki 1
34 ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
35 Praderm Wanichananan 1
36 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
37 อนุรักษ์ อรัญญนาค 1
38 Surin Peyachoknagul 1
39 Sittiruk Roytrakul 1
40 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
41 ผศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
42 Shermarl Wongchaochant 1
43 Thunya Taychasinpitak 1
44 นางนพมณี โทปุญญานนท์ 1
45 Valerie W. Suwanseree 1
46 วิชิต แพพูล 1
47 Suriyan Cha-um 1
48 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 1
49 Wichit Phaephun 1
50 นางทยา เจนจิตติกุล 1
51 น.ส.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี 1
52 คุณวิภาดา ทองทักษิณ 1
53 ดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน 1
54 อ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล 1
55 ดร. อุทัย จารณศรี 1
56 คุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
57 นางพรพิมล สุริยภัทร 1
58 น.ส.อรนุช ลีลาพร 1
59 รจิต โนทา 1
60 รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 4
8 2549 3
9 2537 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร
ปี พ.ศ. 2554
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
4 Petal color and petal form mutations observed in Torenia hybrida following gamma irradiation in vitro
ปี พ.ศ. 2553
5 A highly efficient method for Agrobacterium mediated transformation in elite rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica)
6 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ของพืชสกุล curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง
7 โครงการย่อยที่ 5 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
9 โครงการย่อยที่ 3 วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
10 ความเป็นไปได้ในการผสมข้ามของพืชภายใต้สภาพปลอดเชื้อโดยใช้เป็นพืชทดสอบ
ปี พ.ศ. 2550
11 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำใกดการกลายพันธุ์
12 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาการปรับปรุงพันธุ์ของพืชในสกุล Curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง
13 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว
14 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาระบบการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็ก
16 An effective in-vitro selection of water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) for NaCl-, KH2PO4- and temperature-stresses
17 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
ปี พ.ศ. 2537
18 ความสัมพันธ์ของการใช้น้ำตาลต่อค่าแรงดันออสโมติกที่มีผลต่อการพัฒนาการเกิดท่อนพันธุ์ขิง