ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธราดล เก่งการพานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงเพศหญิง
ปี พ.ศ. 2544
2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
3 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2542
4 พฤติกรรมการใช้น้ำจากโอ่งยักษ์ กรณีศึกษาอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2539
5 บทบาทของผู้สูงอายุต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
6 พฤติกรรมการใช้น้ำจากโอ่งยักษ์ กรณีศึกษาอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 บทบาทของผู้สูงอายุต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ