ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรา, อั่งสกุล
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (เพร็ก-แคล 3.0)
ปี พ.ศ. 2560
2 รายงานการวิจัยการพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อรองรับการชดเชยวัตถุดิบในตำรับอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2559
3 การออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านการประหยัดพลังงาน
4 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านการประหยัดพลังงาน
5 การออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวออนไลน์ ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านการประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2558
6 การพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านเวลา
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาระบบส่วนบุคคลสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
8 การพัฒนาระบบส่วนบุคคลสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาระบบส่วนบุคคลสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
10 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจริยะเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
11 การออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย
13 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
14 ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
15 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
16 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่
17 บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง