ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้ำเสียจากชุมชน เพื่อการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาทรัพยากรที่ดินและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในการตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
3 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในกากตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
4 การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในกากตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
5 การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
6 การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
7 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
8 การปรับปรุงทรัพยากรดิน และวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ด้วยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชน กลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 1 ปี 2549
ปี พ.ศ. 2548
9 การปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียนอินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2547
10 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
11 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
12 การศึกษาศักยภาพการสูญเสียธาตุอาหารหลัก ในกลุ่มดินร่วนเหนียวและดินร่วนทรายที่ใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
13 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
14 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
ปี พ.ศ. 2544
15 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
16 การศึกษาปริมาณการตกค้างของตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ในชุดดินยโสธร ภายหลังการสลายตัวของอินทรียวัตถุที่ได้จากมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2543
17 การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินยโสธรและโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล
18 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราชด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยเทศบาล
19 การศึกษาปริมาณการตกค้างของตะกั่ว ปรอท และแคดเมียมในชุดดินโคราช ภายหลังการสลายตัวของอินทรียวัตถุที่ได้จากมูลฝอยเทศบาล