ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมศักดิ์ ยีมิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาฆมาส สุทธาชีพ 12
2 ดรรชนี เอมพันธุ์ 7
3 สุรพันธ์ เพชราภา 6
4 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 6
5 สุระ พัฒนเกียรติ 5
6 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 5
7 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
8 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
9 เรณุกา กลับสุข 4
10 นวลละออ แสงสุข 4
11 น้องนุช จรรยาเอก 4
12 ธีระ ทองประกอบ 4
13 สุภาวดี จุลละศร 4
14 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 4
15 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
16 กัลยา มะโนนึก 4
17 มณี อัชวรานนท์ 4
18 อนุกูล พลศิริ 4
19 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
20 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
21 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
22 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 4
23 รังสรรค์ แสงสุข 2
24 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
25 นพคุณ คุณาชีวะ 2
26 ชัยณรงค์ เรืองทอง 2
27 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
28 ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ 2
29 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
30 สุระ ทันตสิรินทร์ 2
31 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 2
32 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
33 คิม ไชยแสนสุข 2
34 ธงชัย สมบูรณ์ 2
35 ชัยพิชิต แสงให้สุข 1
36 มยุรี นาสา 1
37 เมธิณี อยู่เจริญ 1
38 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
39 วัชระชัย ดอนสมจิตร 1
40 วัลยา กลิ่นทอง 1
41 สุขุมาล กิติสิน 1
42 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
43 ลลิตา ปัจฉิม 1
44 สาระ บำรุงศรี 1
45 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
46 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2555 7
4 2554 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2548 4
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
2 การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2559
3 ศักยภาพการฟื้นตัวของปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะพีพี
4 ศักยภาพการฟื้นตัวของปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะพีพี
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
6 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
8 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
9 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
10 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
11 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการประมงในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
14 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริวณเกาะกูด จังหวัดตราด
15 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อ ศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
16 การศึกษาความหลากหลายของฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด บริเวณป่าชายเลนบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นศึกษาวงศ์ Cletodidae
ปี พ.ศ. 2551
17 การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของตัวอ่อนปะการังกับกระแสน้ำบริเวณจังหวัดชลบุรี
20 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง
21 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา