ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมศักดิ์ ยีมิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาฆมาส สุทธาชีพ 12
2 ดรรชนี เอมพันธุ์ 7
3 สุรพันธ์ เพชราภา 6
4 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 6
5 สุระ พัฒนเกียรติ 5
6 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 5
7 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
8 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
9 ธีระ ทองประกอบ 4
10 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
11 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
12 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 4
13 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
14 นวลละออ แสงสุข 4
15 อนุกูล พลศิริ 4
16 สุภาวดี จุลละศร 4
17 เรณุกา กลับสุข 4
18 น้องนุช จรรยาเอก 4
19 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 4
20 กัลยา มะโนนึก 4
21 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
22 มณี อัชวรานนท์ 4
23 คิม ไชยแสนสุข 2
24 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
25 ธงชัย สมบูรณ์ 2
26 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
27 สุระ ทันตสิรินทร์ 2
28 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 2
29 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
30 รังสรรค์ แสงสุข 2
31 สุรพล ชุณหบัณฑิต 2
32 นพคุณ คุณาชีวะ 2
33 ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ 2
34 ชัยณรงค์ เรืองทอง 2
35 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
36 สุขุมาล กิติสิน 1
37 มยุรี นาสา 1
38 สาระ บำรุงศรี 1
39 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
40 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
41 เมธิณี อยู่เจริญ 1
42 ชัยพิชิต แสงให้สุข 1
43 วัลยา กลิ่นทอง 1
44 วัชระชัย ดอนสมจิตร 1
45 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 1
46 ลลิตา ปัจฉิม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2555 7
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 1
8 2550 7
9 2549 2
10 2548 6
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
2 การทดแทนประชากร และความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของปะการังในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2559
3 ศักยภาพการฟื้นตัวของปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะพีพี
4 ศักยภาพการฟื้นตัวของปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะพีพี
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
6 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
8 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
9 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
10 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการประมงในอ่าวไทย
11 นิเวศวิทยากองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการประมงในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังและมาตรการในการฟื้นฟูแนวปะการังในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
14 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
16 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
17 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริวณเกาะกูด จังหวัดตราด
18 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อ ศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
19 การศึกษาความหลากหลายของฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด บริเวณป่าชายเลนบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นศึกษาวงศ์ Cletodidae
ปี พ.ศ. 2551
20 การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2550
21 ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาแนวปะการังและหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
22 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
23 การเชื่อมโยงระบบปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานฉุกเฉินและการจัดการทางทะเลแบบบูรณาการ(Coastal Sensitivity Mapping Project)
24 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสางมีชีวิตในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน
25 การจัดทำมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
26 การจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง
27 การจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว(เกาะช้าง จ.ตราด)
ปี พ.ศ. 2549
28 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
29 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2548
30 ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของตัวอ่อนปะการังกับกระแสน้ำบริเวณจังหวัดชลบุรี
32 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง
33 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
34 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
35 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2543
36 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการังชนิด Acropora hyacinthus ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2542
37 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของปะการังชนิด Acropora hyacinthus ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2541
38 การเปลี่ยนแปลงสภาพความชุกชุมของสิ่งมีชีวิต ในชุมชนปะการังที่ย้ายปลูกใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การเปลี่ยนแปลงสภาพความชุกชุมของสิ่งมีชีวิต ในชุมชนปะการังที่ย้ายปลูกใหม่
40 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
41 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)