ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 3
8 2545 7
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
3 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q)
ปี พ.ศ. 2553
4 การจำแนกสายพันธุ์แตงกวาโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ด ด้วยเทคนิค Ultrathin layer isoelectric focusing
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของไนโตรเจน โพเทสเซียม และแคลเซียมต่อการเจริญเติมโตและคุณค่าทางโภชนาการของคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย
7 โครงการทดสอบปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2550
8 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี (ปีที่ 2)
9 ผลของความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร และระดับ pH ต่อการเจริญเติบโต และการดูดใช้ธาตุอาหารของผักกาดหอม(Lactuca sativa L. var. romana)
ปี พ.ศ. 2549
10 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี
11 โครงการทดสอบปุ๋ยน้ำในการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทย
12 โครงการทดสอบปุ๋ยละลายช้าในพืชผักเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
13 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
14 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
15 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
16 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
17 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
18 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
19 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ