ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมมาภรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันตกุล อินทรผดุง 14
2 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
3 Angkhana Jaroenworaluck 11
4 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 11
5 Sitthisuntorn Supothina 11
6 จิตติ์พร เครือเนตร 8
7 รุ่งอรุณ แสนงาม 7
8 Jittiporn Kruenate 7
9 จินตมัย สุวรรณประทีป 6
10 Rung-Arun Chumnanklang 5
11 อุทัย วิชัย 5
12 Jintamai Suwanprateeb 5
13 Tawan Sooknoi 4
14 สมนึก ศิริสุนทร 4
15 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 4
16 Rung-Arun Sanngam 4
17 ตะวัน สุขน้อย 3
18 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 3
19 Kriskrai Sitthiseripratip 3
20 Supatra Jinawath 3
21 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 3
22 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 3
23 Kannikar Juengsuwattananon 3
24 สุพัตรา จินาวัฒน์ 3
25 ธนาวดี ลี้จากภัย 3
26 ชวนชม อ่วมเนตร 3
27 รุ้งนภา ทองพูล 3
28 Thanawadee Leejarkpai 3
29 Chuanchom Aumnate 3
30 นิสภา ศีตะปันย์ 3
31 Rungnapa Tongpool 3
32 Nispa Seetapan 3
33 Siriya Jiamsakul 2
34 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
35 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
36 Boonchoy Soontornworajit 2
37 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 2
38 Thammarak Sooksomsong 2
39 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
40 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
41 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
42 สิริกุล วะสี 2
43 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 2
44 จิตติพร เครือเนตร 2
45 กรุง สิตะธานี 2
46 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
47 อนุชา วรรณก้อน 2
48 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
49 Supaporn Wansom 1
50 สมัญญา สงวนพรรค 1
51 Sitthisak Prasanphan 1
52 Smunya Sanguanpak 1
53 ศิริยา เจียมสกุล 1
54 สุภาพร วันสม 1
55 On-uma Nimittrakoolchai 1
56 M. K.B. Gratuito 1
57 Thammarat Panyathammaporn 1
58 สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
59 N. Sirinuntawittaya 1
60 A. Dutta 1
61 Nudthakarn Kosachan 1
62 อรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา 1
63 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
64 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
65 กิรณา จอมคำศรี 1
66 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
67 Onuma Nimittrakoolchai 1
68 Chantana Yuvaniyama 1
69 Thumrongrut Mungcharoen 1
70 Uthai Wichai 1
71 สามารถ นุชสาย 1
72 Sarmart Nutsai 1
73 Arintarached Sirinantawittaya 1
74 Wiroj Limtrakarn 1
75 ปริญญา สมร่าง 1
76 วราพร สุวรรณพฤกษ์ 1
77 Udomsak Wongprachanukul 1
78 Piyawan Panitanta 1
79 จิตต์พร เครือเนตร 1
80 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
81 Pattarawan Choeycharoen 1
82 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
83 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
84 พรพิมล บุญคุ้ม 1
85 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
86 Somnuk Sirisoonthorn 1
87 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
88 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
89 Katanchalee Mai-ngam 1
90 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
91 Pongpan Chindaudom 1
92 ชลดา วามสิงห์ 1
93 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
94 ชูวิทย์ ผลโภค 1
95 Grittabhad Kongrath 1
96 กฤตภาส คงรัตน์ 1
97 กตัญชลี ไม้งาม 1
98 กาญจนา สุทธิกุล 1
99 Vanee Chonhenchob 1
100 วาณี ชนเห็นชอบ 1
101 Chollada Warmsingh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 7
5 2551 7
6 2550 8
7 2549 5
8 2547 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินวัตถุดิบประเภทดินที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
2 การพัฒนาเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการประเมินวัตถุดิบประเภทดินที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การหาสภาวะในการวิเคราะห์ทดสอบหาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคเถ้าแกลบโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงLaser Diffraction แบบเปียก
ปี พ.ศ. 2553
4 EFFECTS OF ASH CONTENT AND CURING TIME ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT PASTE WITH RICE HUSK ASH
5 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
6 Influence of raw powder preparation routes on properties of hydroxyapatite fabricated by 3D-printing technique
7 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาและออกแบบวัสดุและระบบโครงการสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบครบวงจร
9 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
10 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
11 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
12 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
13 Mechanical and In Vitro performance of apatite-wollastonite glass ceramic reinforced hydroxyapatite composite fabricated by 3D-Printing
14 The Synthesis of Titanium Dioxide Emulsion as UV Blocking
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาความสามารถในการลดการส่องผ่าน ของรังสียูวีและอินฟราเรดแบบใกล้ของแผ่นฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ Pilot Scale: (Phase II)
16 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
17 แผ่นซิลิโคนคอมพอสิทเจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
18 Ultraviolet Protection Characteristics of Silicone/Titanium
19 Cold Isostatic Press of Three Dimensional Printed Hydroxyapatite
20 Production of activated carbon from coconut shell: Optimization using response surface methodology
21 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
23 3D-printing of hydroxyapatite scaffold: Effect of binder concentration in pre-coated particle on part strength
24 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
25 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
26 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
27 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
28 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
29 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
30 การผลิตวัสดุฝังในสำหรับกระดูกด้วยเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
31 การพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติกันความร้อนของแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้ในการเกษตร
32 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
33 Effect of pre-coated particle preparation on green strength of hydroxyapatite made by 3D printing
34 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2547
35 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน