ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ประยุทธ เจริญกุล 3
3 โชคชัย ยะชูศรี 2
4 ผุสดี ศรีพยัตต์ 1
5 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
6 จินดา นาครอบรู้ 1
7 จิตเกษม สังขศิลา 1
8 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
9 ทรรศนีย์ เจตน์วิทยา 1
10 วินัย สมบูรณ์ 1
11 บัณฑิต อนุรักษ์ 1
12 ศิวพร คชารักษ์ 1
13 รัชฎาพร อิสริยเวศม์ 1
14 สมพูล กฤตลักษณ์ 1
15 ยุพา รองศรีแย้ม 1
16 สุภางค์ บุญเกษมสันติ 1
17 ละออศรี ตีระเตชา 1
18 ฉันทนา จิบโคกหวาย 1
19 บุญส่ง ไข่เกษ 1
20 อภิชัย เชียร์ศิริกุล 1
21 เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ 1
22 กฤติมา มะลิวัลย์ 1
23 ยุทธนา เสนาแปง 1
24 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
25 มารศรี นวนรเศรษฐ์ 1
26 พรพิมล เจริญส่ง 1
27 จารุพงศ์ บุญ-หลง 1
28 ถนอมศักดิ์ บุญภักดี 1
29 พิชาญ สว่างวงศ์ 1
30 นภวัส บัวสรวง 1
31 นวลศรี กาญจนกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2539 3
4 2538 1
5 2536 5
6 2535 2
7 2533 1
8 2532 1
9 2531 1
10 2528 1
11 2527 2
12 2524 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนโดยการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา :
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คและสวนสัตว์น้ำมารีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
3 ปริมาณสารตกค้างคาร์บาริลและคลอร์ไพริฟอสในดิน น้ำและตะกอน บริเวณสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชันแนล คันทรีคลับ
4 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus
5 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของแคดเมียม ทองแดง และสังกะสีในสภาพสารละลายคู่ผสมต่อไรแดง Moina macrocopa Straus
ปี พ.ศ. 2538
6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารและผลผลิตปฐมภูมิในแนวปะการัง บริเวณเกาะครกและเกาะสาก จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2536
7 การปนเปื้อนของคาร์บาริลและคลอไพริฟอสในดิน บริเวณสนามกอล์ฟติดกับอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง จังหวัดชลบุรี
8 การปนเปื้อนของตะกั่วในพืชบางชนิดจากเขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
9 การปนเปื้อนของไนเตรตและฟอสเฟตในดิน น้ำ และตะกอนบริเวณสนามกอล์ฟติดกับอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง จังหวัดชลบุรี
10 พิษรองเฉียบพลันของแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรน้ำแดง (Monina macrocopa straus)
11 พิษรองเฉียบพลันของแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรน้ำแดง (Monina macrocopa straus)
ปี พ.ศ. 2535
12 ปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กที่พักอาศัยใกล้เคียงโรงหลอมตะกั่ว
13 พิษรองเฉียบพลันของเมอร์คิวริคคลอไรด์และเลดไนเตรท ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus, Bleeker) และไรน้ำแดง (Moina macrocopa, Straus)
ปี พ.ศ. 2533
14 การบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัยด้วยปอผักตบชวา
ปี พ.ศ. 2532
15 สารเคมีทางการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2531
16 ความเป็นพิษของสารลดแรงดึงผิวประเภทแอนอิออนิกและนอนอิออนิกต่อไรแดง (Moina macrocopa. Straus)
ปี พ.ศ. 2528
17 การนำน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไรแดง
ปี พ.ศ. 2527
18 การกระจายและความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในอ่าวไทย
19 การศึกษาลวดลายสีเพื่อใช้ประกอบการจำแนกชนิดกั้งตั๊กแตน ที่ได้จากเรือประมงอวนลากในบริเวณอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2524
20 แพลงตอนสัตว์ในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน