ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรณิศ สายวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติภูมิ ภิญโย 7
2 ปราณี แสดคง 6
3 พรรณิภา ทองณรงค์ 5
4 อมรรัตน์ อัครเศรษสกุล 3
5 สายใจ คำทะเนตร 3
6 วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์กานต์ 3
7 สายสุดา จันหัวนา 3
8 กุสุมาลีโพธิปัสสา 3
9 จิราพร วรวงศ์ 3
10 สมใจเจียระพงษ์ 3
11 จารุณี ขาวแจ้ง 3
12 นำพิชน์ ธรรมหิเวศน์ 2
13 สมใจ เจียระพงษ์ 2
14 รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง 2
15 วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ 2
16 อรวรรณ โคตรโยธา 2
17 สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 2
18 ทรงสุดา กัณชัย 2
19 วิไลวรรณ วัฒนานนท์ 2
20 ลิลลี่ ศิริพร 2
21 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
22 พัชรี จันทร์เพ็ง 1
23 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
24 สุรัสวดี พนมแก่น 1
25 ดวงชีวัน เบญจมาศ 1
26 กุสุมาลี ไชยเมือง 1
27 สุจินดา ศรีสุวรรณ 1
28 เพชรไสว ลิ้มตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 1
8 2552 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตนต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2559
2 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการยึดติดของข้อเท้าและเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4 สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2557
5 สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6 ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
7 ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
8 ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอย่างเป็นระบบ
10 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
ปี พ.ศ. 2554
11 การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2552
12 การสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค