ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธรณินทร์ โชยเรืองศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Torranin Chairuangsri 14
2 อัมพร เวียงมูล 12
3 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 9
4 Amporn Wiengmoon 8
5 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 4
6 วรพงษ์ เทียมสอน 4
7 สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร 4
8 มนัส ใจมะสิทธิ์ 3
9 อนุชา วรรณก้อน 3
10 Manat Chaimasit 2
11 N. Poolthong 2
12 ปรัชญา นามวงค์ 2
13 ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 2
14 Natthaphol Chomsaeng 1
15 เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร 1
16 ตระกูลศักดิ์ สุขรี 1
17 Nuchthana Poolthong 1
18 N. Chomsang 1
19 A. Brown 1
20 R. Brydson 1
21 D.V. Edmonds 1
22 Pearch, John T.H 1
23 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
24 Rik M D Brydson 1
25 Surasit Pleakbaow 1
26 Gobwute Rujijanagul 1
27 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
28 Anucha Wannagon 1
29 สุพรรษา เดชอูป 1
30 Sumittra Charojrochkul 1
31 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
32 วรางคณา ประสงค์ 1
33 Prachaya Namwong 1
34 Anucha Wannagon 1
35 John Pearce 1
36 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
37 Manat Jaimasith 1
38 Worapong Thiemsorn 1
39 ดำรง บุญประคอง 1
40 Nattapol Laorodphan 1
41 Prachaya Namwong 1
42 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
43 Chachana Thanachayanont 1
44 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
45 Surasak Kuimalee 1
46 David V Edmonds 1
47 วรพงษ เทียมสอน 1
48 Anucha Wannakon 1
49 Suttawan Imurai 1
50 Manat Jaimasith 1
51 Nattapol Laorodphan 1
52 Andrew P Brown 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 7
3 2552 5
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 6
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 2
11 2544 3
12 2543 2
13 2542 2
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Relationship between microstructure, hardness and corrosion resistance in 20 wt.%Cr, 27 wt.%Cr and 36 wt.%Cr high chromium cast irons
2 การศึกษากระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผสมโดยใช้สารโมลิบเดตและซิลิเกต
3 การบ่มแข็งและโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเงิน สำหรับเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2553
4 Age Hardening and Precipitation Behavior of an Experimental Cast Al-Mg-Si Alloy Treated by T6 and T6I6 Heat Treatments
5 A Barium-Calcium Silicate Glass for Use as Seals in Planar SOFCs
6 Quantitative Analysis of a Complex Metal Carbide Formed During Furnace Cooling of Cast Duplex Stainless Steel Using EELS and EDS in the TEM
7 การศึกษากระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สารโมลิบเดตและซิลิเกต
8 ผลของไอออนฟลูออไรด์และคลอไรด์ต่ออัตราการกัดกร่อนของแผ่นโลหะผสมอะลูมิเนียมแคโทดในกระบวนการแยกสังกะสีด้วยไฟฟ้า
9 การเพิ่มมูลค่ากากตะกอนตะกั่ว-เงิน จากกระบวนการชะสินแร่สังกะสี
10 กระบวนการเคลือบสังกะสีฟอสเฟตบนเหล็กกล้าและโลหะผสมอะลูมิเนียม โดยใช้สารโมลิบเดตและสารซิลิเกต
ปี พ.ศ. 2552
11 A low silica, barium borate glass–ceramic for use as seals in planar SOFCs
12 Effects of Heat Treatment on Microstructure and Properties of 20wt%Cr and 27wt%Cr White Cast Irons
13 Effects of Heat Treatment on Microstructure and Corrosion resistance of 18wt%Cr-3wt%C-5wt%W Iron Cast by a Semi-Solid Process
14 อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อน ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 25wtเปอร์เซ็นต์Cr ที่เตรียมโดยการหล่อแบบดั่งเดิม และแบบกึ่งของแข็ง
15 ผลของการอบดีสเตบิไลเซซันและเทมเปอริ่งต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 14wtเปอร์เซ็นต์Cr
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
17 Effects of Heat Treatment on Hardness and Dry Wear Properties of a Semi-Solid Processed Fe-27 wt pct Cr-2.9 wt pct C Cast Iron
18 Electron microscopy and hardness study of a semi-solid processed 27 wt%Cr cast iron
19 การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง 30wt%Cr เพื่อใช้ผลิตสูบสารเหลวข้นในโรงถลุงสังกะสี
20 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ เอ356 โดยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเทาจากกระบวนการกึ่งของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียมเกรด 935
ปี พ.ศ. 2548
23 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
24 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
25 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ๊กซ์ และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ๊กซ์ทางการแพทย์
26 Microstructural and crystallographical study of carbides in 30wt.%Cr cast irons
27 An Unusual Structure of an As-cast 31%Cr Alloy White Iron
28 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
29 A Microstructural Study of Destabilised 30wt%Cr–2.3wt%C High Chromium Cast Iron
30 เครื่องสกัดของแข็ง-ของเหลวกระแสสวนทางต่อเนื่องแบบใช้ปั๊มแช่
31 ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
32 เครื่องสกัดของแข็ง ของเหลวกระแสสวนทางต่อเนื่องแบบใช้ปั๊มแช่
ปี พ.ศ. 2546
33 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
34 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน : โครงการรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Electron microscopy study of high chromium irons / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ปี พ.ศ. 2545
35 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
36 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูง ด้วยกล้องจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2544
37 การเตรียมโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ด้วยวิธีเผาผนึกผงโลหะ
38 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์
39 การศึกษาเหล็กหล่อโครเมียมสูงด้วยจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน
ปี พ.ศ. 2543
40 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อแก้วกับโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลท์
41 การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิริแกรตสำหรับทดลองรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2542
42 การเตรียมโลหะผสมปราศจากตะกั่ว สำหรับงานบัดกรี
43 การเตรียมโลหะผสมเงินเพื่อใช้ในงานบัดกรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 HRTEM and HAADF-STEM of precipitates at peak ageing of cast A319 aluminium alloy
45 Age Hardening Study of Conventional and Semi-solid Cast A356 Al Alloy
46 Effects of T6 Age Hardening on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Cu Cast Aluminium Alloy