ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับเนื้อดินไฟต่ำร่วมกับกลุ่มผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
2 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของเนื้อดินพอร์ซเลนที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งภาคเหนือ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
4 ลักษณะการกระจายตัวของสีจากวัตถุดิบชนิดสารให้สีในงานเซรามิกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมอญให้สมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญบ้านสันบุญเรือง
6 ลักษณะเฉพาะและสมบัติของเนื้อดินพอร์ซเลนที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งภาคเหนือ
7 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ