ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธมลวรรณ ขิวรัมย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยในไร่นาเกษตรกรเพื่อการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสม สำหรับสภาพการผลิตของเกษตรกร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2541
3 I.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเมล็ดพันธุ์และจำนวนต้นเมียในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม II. ผลของสารป้องกันกำจัดแมลง เชื้อรา และ PEG ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
ปี พ.ศ. 2540
4 การทดลองการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์หลักของข้าวโพด
5 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวโพดและข้างฟ่าง
ปี พ.ศ. 2539
6 I.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเมล็ดพันธุ์และจำนวนต้นเมียในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม II. ผลของสารป้องกันกำจัดแมลง เชื้อรา และ PEG ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
7 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวโพดและข้างฟ่าง
8 ผลของสารป้องกันกำจัดแมลง, เชื้อรา และ PEG ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ 5
ปี พ.ศ. 2537
9 การทดลองการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์หลักของข้าวโพด
10 ผลของสารป้องกันกำจัดแมลง, เชื้อรา และ PEG ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ 5