ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนียา เจติยานุกรกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธนียา เจติยานุกรกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การจัดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคไอเสียน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะโซนใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
5 ความเป็นไปได้ของการใช้หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ต่าง ๆ ใน การบำบัดน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2539
6 ความเป็นไปได้ของการใช้หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ต่าง ๆ ในการ บำบัดน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 Abnormality of Some Insects after Exposure to Diesel Exhaust Emissions
8 Possibility of Biodiesel Fuels to Reduce the Air Pollution in Thailand
9 Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Levels from High Speed Diesel Engine Combustion
10 DETERMINATION OF TOXIC AND GREEN HOUSE GASES FROM COBUSTION OF HIGH SPEED DIESEL ENGINE OPERATING ON BIODIESEL FUELS
11 ความเป็นไปได้ของการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในการลดมลภาวะทางอากาศ
12 ไบโอดีเซล กับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ (ก๊าซพิษ)
13 ไบโอดีเซล กับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ (สารพิษอินทรีย์)
14 ไบโอดีเซลชุมชนกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ในการแสดงนิทรรศการวิชาการ เรื่องพลังงงาน ของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
15 Emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon and 1-Nitropyrene from an Agricultural Diesel Engine with Community-scale biodiesel, Thailand
16 ไบโอดีเซลชุมชนกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ในเอกสารหนังสือของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
17 Emission Effects of Biodiesel Fuel on Air Quality in Thailand
18 การตรวจติดตามทางชีวภาพของสารไฮดรอกซีเลทเมทาบอไลท์ในปัสสาวะจากการรับสัมผัสสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนของเด็กนักเรียนมัธยมปลายบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
19 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกพืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรในพื้นที่ตัวอย่างเขตภาคเหนือ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)
20 การเปรียบเทียบปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอนุภาคฝุ่นจากบริเวณที่มีการเผาไหม้เครื่องยนต์
21 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อการใช้ไบโอดีเซลชุมชน-กรณีศึกษาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ระยะที่ 2)
22 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำ : การผลิตกระดาษจากเศษเหลือลำต้นหลังการตัดแต่ง
23 การประเมินการจัดงานดอยคำโครงการหลวง 2549
24 โครงการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการหลวงในต่างประเทศ
25 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550
26 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน : โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการจัดการไฟไห้มป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง
27 นำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน : โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการไฟใหม้ป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง
28 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน : โครการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการไฟใหม้ป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง
29 โครงการการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ
30 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับ 1-Hydroxypyrene (1-OHP) ในปัสสาวะมนุษย์เพื่อประเมินการสัมผัสสารพีเอเอช
31 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
32 นำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการไฟ้ไหม้ป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง
33 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืชในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
34 ความหลากหลายของอุบลชาติในธรรมชาติบริเวณจังหวัดเชียงใหม่
35 การพัฒนากระบวนการรับรู้กับประเทศเมียนมาร์กรณีปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในอนุภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการศึกษาด้านผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม