ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิยา เกาศล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 3
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2544 2
13 2540 1
14 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนผสมระหว่างลิกไนต์และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟิกซ์เบดเพื่อศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2560
2 การนำขี้เถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก
ปี พ.ศ. 2559
3 การนำตะกอนผ่านการรีดน้ำจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ในการผลิตบล็อกประสาน วว.
4 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2558
5 การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่ง
ปี พ.ศ. 2557
6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
7 พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมกำลังด้วยเส้นใย
ปี พ.ศ. 2556
8 พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมกำลังด้วยเส้นใย
9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
10 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2553
11 การนำมูลฝอยประเภทพลาสติกจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของเชื้อเพลิงขยะ
ปี พ.ศ. 2552
12 พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดรายวิชาฝึกงาน
13 การนำตะกอนที่เกิดจากระบบ Decanter ของโรงงานน้ำมันปาล์มมาหมักทำปุ๋ย โดยใช้ถังหมักแบบใช้อากาศ
14 การจำกัดก๊าซแอมโมเนียโดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการ
15 การนำของเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งมาหมักปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2551
16 การนำของเสียจากโรงงานผลิตยางแท่งมาหมักปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
18 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนโดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษา สิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
19 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียชุมชน กรณีศึกษา : น้ำเสียชุมชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2544
20 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : กรณีศึกษาน้ำเสียจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
21 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
22 สภาวะการทำงานที่เหมาะสมของถังหมักไร้อากาศในการบำบัดตะกอน