ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต สิงหบุญพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 6
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 Kasidit Nootong 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 สมชัย วัฒนการุณ 1
17 Acom Sornsute 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 Chonticha Srisawang 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 Yeshey Penjor 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 วินัย งามแสง 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 สิริพร สิวราวุฒิ 1
52 สมพร พรมดี 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 Thada Jirajaras 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 Vanida Chantarateptawan 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
100 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 Kitpramuk Tantayaporn 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 วิมล เหมะจันทร 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Panee Boonthavi 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 2