ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต สิงหบุญพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 6
2 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 2
4 ประธาน ดาบเพชร 1
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 Walaisiri Muangsiri 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 Pornpimol Muanjai 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
18 Varunee Padmasankh 1
19 สุวดี ยาป่าคาย 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Thada Jirajaras 1
22 Thanathon Sesuk 1
23 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
24 Acom Sornsute 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 ศุกันยา ห้วยผัด 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 วิไล ชินธเนศ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 อุทัย บุญประเสริฐ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 Boonchai Sangpetngam 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 Somying Tumwasorn 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 สมพร พรมดี 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 ธวัชชัย สันติสุข 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
73 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
77 Kasidit Nootong 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 Panee Boonthavi 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 Supa Chantharasakul 1
86 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 วัฒนชัย สมิทธากร 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 Srilert Chotpantarat 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 วินัย งามแสง 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 นภสร โกวรรธนะกุล 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 สิทธิพร แอกทอง 1
126 Anawatch Mitpratan 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 Yeshey Penjor 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 วิมล เหมะจันทร 1
137 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 Kitpramuk Tantayaporn 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 ประคอง ชอบเสียง 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 2