ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต ธงทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร 8
3 วิศณุ ทรัพย์สมพล 7
4 ปนิตดา นิจันทึก 5
5 วัชระ เพียรสุภาพ 5
6 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 5
7 นพดล จอกแก้ว 3
8 ภัทรินทร์ กินีสี 2
9 จิรานุวัฒน์ จันทร์จร 1
10 กฤติกา ไตรบรรจงศิลป์ 1
11 รัฐธรรม แสงสุริยัน 1
12 เจษฎา สารสินพิทักษ์ 1
13 ขวัญรัฐ เพ็งนิติ 1
14 จริยา ธีระเกษมสุข 1
15 โยธิน ตันกูล, 2522- 1
16 พจน์ หาดแก้วสกุล 1
17 สามารถ เจียสกุล 1
18 สุพจน์ อุปริมาตร 1
19 สมพงษ์ ชูประสิทธิ์ 1
20 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 1
21 ศิวะพล กอวัฒนะ 1
22 ณัฐพล ขวัญทองกุล 1
23 พลสินธุ์ สุวรรณ 1
24 สมบูรณ์ วีรปกรณ์ 1
25 วิทวัล ภัทรนาวิก 1
26 ประพฤทธิ์ สุทธมงคล 1
27 พีระพล เพ็ชรตระกูล 1
28 กัญจน์ ทั่งทอง 1
29 ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์ 1
30 กฤษดากร สมานุกูล 1
31 สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ 1
32 นิกร เจียมวรพงศ์ 1
33 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 3
5 2550 6
6 2549 5
7 2548 1
8 2547 3
9 2546 5
10 2545 5
11 2544 1
12 2543 1
13 2540 3
14 2539 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่องานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
3 การศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับ
ปี พ.ศ. 2552
5 บริษัทก่อสร้างต่างชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย
6 บริษัทก่อสร้างต่างชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย
7 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
ปี พ.ศ. 2550
8 ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
9 การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชน
10 การศึกษาผลกระทบจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
11 การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทย
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานกับต้นทุนการดำเนินการของเครื่องจักรก่อสร้าง
13 การศึกษาการบริหารโครงการก่อสร้างภาครัฐช่วงก่อนการดำเนินงานก่อสร้างและแนวทางการเร่งรัด
ปี พ.ศ. 2549
14 ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
15 กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
16 ทักษะที่ต้องการของคนงานสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
17 ทักษะที่ต้องการของคนงานสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
18 การปรับปรุงวิธีการตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มคอนกรีตสั้น
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2547
20 การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบ
21 ผลกระทบที่เกิดกับอาคารขนาดเล็กที่ถูกยุติการก่อสร้างและวิธีการบูรณะ
22 การศึกษาทางเลือกในการทำเสาเอ็นและคานทับหลังในงานก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2546
23 การพยากรณ์ดัชนีราคางานก่อสร้างด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
24 ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
25 แนวทางการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้สำหรับการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทย
26 การศึกษาผลิตภาพและแนวทางในการวัดผลิตภาพในงานก่อสร้างอาคาร
27 การเพิ่มอัตราการทำลายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในลักษณะเป็นช่องแคบโดยการพัฒนาเครื่องมือทำลายคอนกรีตรูปแบบใหม่
ปี พ.ศ. 2545
28 การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างในประเทศไทย
29 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง
30 การศึกษาการใช้แบบจำลองเสมือนจริงในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารในช่วงการออกแบบ
31 การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างในประเทศไทย
32 ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2544
33 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2543
34 การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2540
35 การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง
36 Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนต
37 ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2539
38 การศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง