ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต ซังถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนิต ชังถาวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tanit Changthavorn 8
2 ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ 7
3 กริชผกา บุญเฟื่อง 7
4 บุบผา เตชะภัทรพร 7
5 Bubpha Techapattaraporn 5
6 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 4
7 Krithpaka Boonfueng 4
8 อรกนก พรรณรักษา 4
9 Pariyaporn Thengprasert 4
10 Piengpen Butkatanyoo 3
11 สาธนี แหลมฉลาด 3
12 สุมลวรรณ สังข์ช่วย 2
13 พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 2
14 Orakanoke Phanraksa 2
15 เจษฎ์ โทณะวณิก 2
16 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 2
17 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
18 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
19 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 2
20 วันเชิญ โพธาเจริญ 1
21 Wanchern Potacharoen 1
22 นนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ 1
23 สุกัญญา สุจฉายา 1
24 Satanee Lamchalard 1
25 Sumonwan Sungchuay 1
26 Patarapong Intarakumnerd 1
27 Wanwisa Srikram 1
28 กรัณฑรัตน์ นาขวา 1
29 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
30 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
31 จารุณี วงศ์ลิ้มปิยะรัตน์ 1
32 Sukunya Sudchaya 1
33 บุปผา เตชะภัทรภรณ์ 1
34 เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ 1
35 Benjawan Jumroonpong 1
36 เจษฏ์ โทณะวณิก 1
37 Karantarat Nakwa 1
38 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 1
39 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
40 ศิริวลัย มณีศรีเดช 1
41 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
43 Siriwarai Maneesridej 1
44 Khratphaka Bunfueang 1
45 Thanit Changtawon 1
46 วิธัญญา จงพิพัฒนสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถการจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2553
2 ความรู้พื้นฐาน เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพสำหรับองค์กรวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
5 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
6 รวมกฎหมายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
8 รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร
9 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
10 ASEAN innovation management
11 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
12 ปัญหาทางกฎมายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
13 ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2547
14 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
ปี พ.ศ. 2545
15 ทรัพย์สินทางปัญญาและจีโนม