ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต ชังถาวร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนิต ซังถาวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tanit Changthavorn 8
2 ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ 7
3 กริชผกา บุญเฟื่อง 7
4 บุบผา เตชะภัทรพร 7
5 Bubpha Techapattaraporn 5
6 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 4
7 Krithpaka Boonfueng 4
8 อรกนก พรรณรักษา 4
9 Pariyaporn Thengprasert 4
10 Piengpen Butkatanyoo 3
11 สาธนี แหลมฉลาด 3
12 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 2
13 เจษฎ์ โทณะวณิก 2
14 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
15 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 2
16 Orakanoke Phanraksa 2
17 พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 2
18 สุมลวรรณ สังข์ช่วย 2
19 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
20 เบญจวรรณ จำรูญพงษ์ 1
21 Benjawan Jumroonpong 1
22 บุปผา เตชะภัทรภรณ์ 1
23 Karantarat Nakwa 1
24 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
25 เจษฏ์ โทณะวณิก 1
26 Siriwarai Maneesridej 1
27 วิธัญญา จงพิพัฒนสุข 1
28 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 1
29 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 1
30 Thanit Changtawon 1
31 ศิริวลัย มณีศรีเดช 1
32 Satanee Lamchalard 1
33 วันเชิญ โพธาเจริญ 1
34 Sumonwan Sungchuay 1
35 นนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ 1
36 อรพรรณ พนัสพัฒนา 1
37 Wanchern Potacharoen 1
38 สุกัญญา สุจฉายา 1
39 Wanwisa Srikram 1
40 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 1
41 Patarapong Intarakumnerd 1
42 Sukunya Sudchaya 1
43 กรัณฑรัตน์ นาขวา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 1
7 2547 1
8 2545 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถการจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2553
2 ความรู้พื้นฐาน เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพสำหรับองค์กรวิจัยและพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาสถานภาพเรื่องการจัดการการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในองค์กรวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบ และคู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ
5 คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
6 รวมกฎหมายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
8 รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบที่ได้จากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาบูดาเปสท์ว่าด้วยการเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร
9 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
10 ASEAN innovation management
11 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
ปี พ.ศ. 2549
12 ปัญหาทางกฎมายในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพจำพวกจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
ปี พ.ศ. 2545
14 ทรัพย์สินทางปัญญาและจีโนม