ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนิต จินดาวณิค
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนทร บุญญาธิการ 7
2 อรรจน์ เศรษฐบุตร 7
3 สมสิทธิ์ นิตยะ 3
4 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 3
5 ไกรฤทธิ์ ฤกษ์เกษม 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 ณรงค์ชัย ประเสริฐศักดา 2
8 อัญชนา สังขะกูล 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
10 ปริมลาภ วสุวัต 2
11 จักรกริศน์ พิสูตรเสียง 2
12 พิรัส พัชรเศวต 2
13 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 2
14 รชฏ ประทีป ณ ถลาง 2
15 อังสนา บุณโยภาส 1
16 จารุวรรณ ประภาทรงสิทธิ์ 1
17 ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา 1
18 กรุง กุลชาติ 1
19 กษิดา ชำนาญดี 1
20 จิรเดช เทพพิพิธ 1
21 นศมา เพี้ยนภักตร์ 1
22 สิทธชัย วุฒิวรวงศ์ 1
23 อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ 1
24 มานะ หุตินทะ 1
25 วรวรรณ เนตรพระ 1
26 ชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล 1
27 พิรุฬห์รัตน์ บุริประเสริฐ 1
28 กวีไกร ศรีหิรัญ 1
29 ไม่มีข้อมูล 1
30 สุพจน์ ปริญญาเปรื่อง 1
31 สรญา ประวิตรางกูร 1
32 อธินันท์ โสภาพงศ์ 1
33 จุไรพร ตุมพสุวรรณ 1
34 จิตราวดี รุ่งอินทร์ 1
35 วนัสสุดา ไชยมนตรี 1
36 ดลยา ศิริปรุ 1
37 วิกรม จำนงค์จิตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 7
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 2
7 2548 1
8 2547 4
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 3
12 2543 4
13 2542 1
14 2540 2
15 2539 2
16 2538 2
17 2536 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เปรียบเทียบประสิทธิผลของค่าสัมประสิทธิ์ในกระจกและแผงบังแดด
ปี พ.ศ. 2554
2 การเปรียบเทียบระหว่างการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายในและภายนอกของผนังต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานปรับอากาศ
ปี พ.ศ. 2553
3 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของฉนวนใบยางพารา
4 อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอก และทิศทางที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของอาคารพักอาศัยในภูมิอากาศร้อนชื้น
5 ประสิทธิภาพแผงสะท้อนแสงเหนือระนาบทำงานภายในอาคาร
6 ประสิทธิภาพแผงสะท้อนแสงเหนือระนาบทำงานภายในอาคาร
7 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของฉนวนใบยางพารา
8 ประสิทธิภาพการระบายอากาศของปล่องระบายอากาศสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวมในประเทศไทย
9 อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอก และทิศทางที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของอาคารพักอาศัยในภูมิอากาศร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2552
10 รูปแบบและขนาดของช่องเปิดของช่องแสงที่หลังคาเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารประเภทซุปเปอร์สโตร์
11 สภาวะน่าสบายของเรือนล้านนาร่วมสมัย : กรณีศึกษาเรือนพักอาศัย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
12 สภาวะน่าสบายของเรือนล้านนาร่วมสมัย : กรณีศึกษาเรือนพักอาศัย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
13 ประสิทธิผลของไม้เลื้อยที่มีผลต่อการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ผนังอาคาร
ปี พ.ศ. 2550
14 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
15 การออกแบบปรับปรุงความเร็วลมเพื่อภาวะน่าสบายใต้ถุนอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2548
16 แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานเทศบาลนคร จ.นครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2547
17 แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านเอื้ออาทร เพื่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอย่ามีประสิทธิภาพ
18 การปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยเพื่อความสบายทางด้านอุณหภูมิ แสงสว่างและการระบายอากาศ
19 การออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมยั่งยืน
20 แนวทางการใช้รูปแบบการไหลเวียนกระแสลมของเรือนไทยในบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2546
21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปทรงอาคารวัสดุเปลือกอาคาร และการออกแบบแผงบังแดดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
22 แนวทางการออกแบบปล่องระบายอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย
23 การลดความร้อนภายนอกอาคารโดยใช้สวนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์
ปี พ.ศ. 2545
24 ประสิทธิผลของการทำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน ในการออกแบบอาคารพักอาศัย ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น : กรณีศึกษา บ้านพักอาศัย จ.ชัยภูมิ
25 ประสิทธิผลของการออกแบบการระบายอากาศช่องใต้หลังคาเพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา
ปี พ.ศ. 2544
26 ผลกระทบของรังสีกระจายที่ผ่านทางช่องเปิดด้านทิศเหนือต่อสภาวะน่าสบายในอาคาร
27 การใช้ระบบธรรมชาติ โดยผนังสัมผัสน้ำ เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องกรณีศึกษา : อาคารผนังสัมผัสน้ำ ที่จังหวัดเชียงราย
28 การออกแบบปรับปรุงระบบเปลือกอาคาร เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : อาคารสำนักงานธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่), กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
29 ข้อมูลอากาศประเทศไทยสำหรับงานอนุรักษ์พลังงาน
30 รูปแบบของช่องเปิดด้านข้างเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารสำนักงาน
31 อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอกที่มีต่อสภาวะน่าสบายและภาระการปรับอากาศในการออกแบบอาคาร
32 แนวทางการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารสถานีขนส่งเพื่อลดการใช้แสงประดิษฐ์ : กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2
ปี พ.ศ. 2542
33 กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง
ปี พ.ศ. 2540
34 การใช้แสงธรรมชาติเสริมเพื่อลดพลังงานในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัย ในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2539
36 การปรับปรุงผนังอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 การจัดการการใช้พื้นที่ภายในอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
38 แนวทางการออกแบบโดยใช้แสงธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม
39 ประสิทธิภาพในการใช้ฉนวนสะท้อนรังสีและทิศทางการถ่ายเทความร้อน สำหรับอาคารในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2536
40 การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
41 การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย