ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนา ราษฎร์ภักดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด 2
2 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
4 ทศพร แจ่มใส 1
5 โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
6 National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency, Thailand และ บริษัท ฮิตาชิโกลบอลสตอเรจ ประเทศไทยจำกัด 1
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
9 ศูนย์เทคโนโลยีสะอาดเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
10 โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติ มข. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 2
7 2553 3
8 2552 4
9 2546 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาผลกระทบของทิศทางการไหลของลมร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบทรงกระบอกหมุน (มุ่งเป้า)
2 การทดสอบสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
3 การออกแบบวิธีการควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมสภาวะอากาศที่เหมาะสมภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบระเหยน้ำชนิดแปรผันตามฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2557
4 การควบคุมแบบติดตามการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอุทกสถิตชนิดอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาผลกระทบของทิศทางการไหลของลมร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบทรงกระบอกหมุน (มุ่งเป้า)
6 การทดสอบสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี นายธีรพล อุปชาบาล เป็นผู้รับทุน
8 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ค่ายยุวชนวิศวกรรม ครั้งที่ 11
9 การควบคุมแบบติดตามการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอุทกสถิตชนิดอัตรทดแปรผันต่อเนื่อง
10 การทดสอบสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
11 การควบคุมแบบติดตามการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังอุทกสถิตชนิดอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
12 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ร่วมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
13 การออกแบบระบบติดตามการขนส่งบนเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
14 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ร่วมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการอบเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
15 การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนเลี้ยงไก่ระบบระเหยน้ำ
ปี พ.ศ. 2552
16 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยระบบ Multi Inlet และ ระบบหน้าต่างรถเมล์
17 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยระบบ Multi Inlet
18 การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบระเหยน้ำ
19 การควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของวาล์วปีกผีเสื้อด้วยการควบคุมชนิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2546
20 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของรองเพลาเจอร์นัลแบบอุทกสถิตชนิด 2 ช่อง ความดันสำหรับวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของวาล์วปีกผีเสื้อด้วยการควบคุมชนิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง