ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 สุรวุฒิ กิตติโชคอนันต์ 4
3 อมรชัย วงศ์วรคุณ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
5 ณัฐพร แก้วท่าไม้ 3
6 นันทพร กาซาว 2
7 เกียรติภูมิ ไชยรัตน์ 1
8 กอบกิจ สหัสรังษี 1
9 โชติพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 1
10 สวัสดิ์ แสงบางปลา 1
11 ธรรมศักดิ์ โกศลกิจจา 1
12 พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร 1
13 สุทธิชัย นรนิตชัยกุล 1
14 ชาตรี สุนทรศร 1
15 นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
16 ชัย สงวนสิน 1
17 อนงค์ วิยาภรณ์ 1
18 วีระชัย จันจงเจริญชัย 1
19 อัจกิต อุฒาธรรม 1
20 อรพิรา สุวัณณะสังข์ 1
21 ธารา ธีรวงศ์วศิน 1
22 อดิศักดิ์ แซ่ตั้ง 1
23 อรพินท์ บูรสุขสวัสดิ์ 1
24 โฆษิต กลับเจริญ 1
25 ญาณพล ยั่งยืน 1
26 เลิศชัย สถิรผาสุกสกุล 1
27 สมบัติ ชุลีเกียรติ 1
28 แก้วกมล ศิริวงศ์ 1
29 ประสพสุข พิมพโกวิท 1
30 วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ 1
31 ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ 1
32 จีระภา บุญรัตน์ 1
33 นภ ศิวรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2551 4
3 2548 1
4 2547 2
5 2545 2
6 2543 3
7 2542 3
8 2539 6
9 2538 1
10 2537 1
11 2535 1
12 2533 1
13 2524 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
2 การวิเคราะห์หาปัจจัยและสร้างโมเดลทำนายความเสี่ยงของการเกิดภัยคุกคามความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทย
3 ระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
ปี พ.ศ. 2551
4 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสียงสำหรับการประปาส่วนภูมิภาค
5 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค
6 การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมีเดียภาษามือไทย
7 การออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังความล้มเหลว ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2548
8 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจการขายสินค้าแบบขายตรง
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ปี พ.ศ. 2545
11 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองบริหารธนาคารพาณิชย์
12 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการให้บริการทำประกันชีวิตบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2543
13 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศอาชญากรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนในสถานีตำรวจ
14 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจรของสถานีตำรวจนครบาล
15 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนเครือข่ายอินทราเน็ต
ปี พ.ศ. 2542
16 ระบบการค้นหาภาพอาชญากร
17 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันสังคม
18 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน
ปี พ.ศ. 2539
19 การพัฒนาระบบต้นทุนการผลิตของโรงงานผลไม้อบแห้งด้วยคอมพิวเตอร์
20 การออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการทำผังแบบจำลองพื้นที่ ของกรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ
21 การออกแบบและพัฒนาระบบใบแสดงรายการวัสดุ สำหรับการผลิตรองเท้า ในลักษณะภาพ
22 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ
23 การออกแบบและพัฒนาระบบบัตรอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นบัตรประจำตัวนิสิต
24 การพัฒนาระบบการจัดการข้อสอบปรนัย
ปี พ.ศ. 2538
25 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารการเงินในส่วนราชการในระดับภาควิชาบนมัลติแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
26 การพัฒนาระบบสร้างบทเรียน
ปี พ.ศ. 2535
27 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารพัสดุในส่วนราชการ ระดับแผนกบนมัลติแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2533
28 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสองมิติโดยวิธีภาพหลัก
ปี พ.ศ. 2524
29 การออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศเพื่อบริหารบุคคลระดับภาควิชา โดยใช้คอมพิวเตอร์