ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Thanarak Suwanprapisa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 6
2 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 5
3 พิกุล นันทชัยพันธ์ 5
4 ชมนาด พจนามาตร์ 4
5 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
6 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
7 มาลี เอื้ออำนวย 2
8 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
9 อรพิน พรหมตัน 2
10 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
11 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
12 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
13 วิจิตร ศรีสุพรรณ 2
14 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
15 อรอนงค์ กวินกุล 2
16 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
17 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
18 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
19 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
20 กนกพร สุคำวัง 2
21 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
22 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
23 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
24 พิกุล บุญช่วง 2
25 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
26 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
27 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 2
28 อำไพ ชนะกอก 2
29 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
30 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
31 สมศรี ธัมทะมาลา 2
32 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
33 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
34 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
36 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
37 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
38 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
39 Office of the Food and Drug Administration 1
40 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
41 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
42 Office of the President, Mahidol University 1
43 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
44 วิชัย เอกพลากร 1
45 Chalermchai Chaikittiporn 1
46 บดี ธนะมั่น 1
47 อมร เปรมกมล 1
48 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
49 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
50 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
51 Virasak Chongsuvivatwong 1
52 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
53 Amorn Premgamone 1
54 Siriwat Tiptaradol 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 1
3 2549 1
4 2545 2
5 2533 1
6 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลัก ในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
4 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
ปี พ.ศ. 2549
5 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
6 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
7 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2533
8 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การดูแลและรักษาตาเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข