ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Thanarak Suwanprapisa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 6
2 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 5
3 พิกุล นันทชัยพันธ์ 5
4 ชมนาด พจนามาตร์ 4
5 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
6 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
7 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
8 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 2
9 Office of the Food and Drug Administration 2
10 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
11 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
12 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
13 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
14 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
15 Office of the President, Mahidol University 2
16 กนกพร สุคำวัง 2
17 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
18 อำไพ ชนะกอก 2
19 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 2
20 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
21 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
22 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
23 สมศรี ธัมทะมาลา 2
24 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
25 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
26 พิกุล บุญช่วง 2
27 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
28 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
29 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
30 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
31 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
32 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
33 อรอนงค์ กวินกุล 2
34 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
35 อรพิน พรหมตัน 2
36 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
37 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
38 มาลี เอื้ออำนวย 2
39 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
40 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
41 Siriwat Tiptaradol 2
42 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
43 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
44 Amorn Premgamone 2
45 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
46 Virasak Chongsuvivatwong 2
47 วิจิตร ศรีสุพรรณ 2
48 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
49 อมร เปรมกมล 2
50 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
51 บดี ธนะมั่น 2
52 Chalermchai Chaikittiporn 2
53 วิชัย เอกพลากร 2
54 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
55 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 1
3 2549 1
4 2545 2
5 2533 1
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลัก ในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
4 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
5 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
6 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
7 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว
ปี พ.ศ. 2533
8 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การดูแลและรักษาตาเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข