ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนาภัทร ปาลกะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตตินันท์ โกมลภิส 12
2 ทรงจันทร์ ภู่ทอง 8
3 สิริภาภรณ์ ผุยกัน 5
4 อุมาพร พิมพิทักษ์ 4
5 นันทิกา คงเจริญพร 3
6 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
7 อริยา จินดามพร 3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วิจิตร บรรลุนารา 2
10 ประวิตร อัศวานนท์ 2
11 สุนิสา แก้ววิเศษ 2
12 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 2
13 ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
15 กานติมา จันทราพันธุ์ 2
16 สุนิสา ด้วงสอาด 1
17 นิสา วงศ์ทางประเสริฐ 1
18 สุปรีชา ฉัตรทอง 1
19 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 1
20 ชัชวาล อุดมโชคมงคล 1
21 ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์ 1
22 มนัสพงศ์ ชูศรี 1
23 พรพิมล พันธุ์ธีรานุรักษ์ 1
24 สายพิณ สุวรรณจุณี 1
25 ปิติกานต์ วงศ์พานิช 1
26 ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 1
27 ฉวีวรรณ ปันคำ 1
28 หทัยภัทร ภูวิภิรมย์ 1
29 กอบกาญจน์ อินทรนัฏ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 Suchada Chanprateep 1
32 พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์ 1
33 พรหมฉัตร เจริญพัฒน์ 1
34 Tanapat Palaga 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 3
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 4
6 2549 6
7 2548 2
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1
2 ผลของพะไธโอคอลจากเชื้อวัณโรคต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
3 สารกดการกระตุ้นอินฟลามาโซมเพื่อบาบัดโรคอักเสบด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2555
4 ฟิล์มคอมโพสิทย่อยสลายได้จากอัลจิเนตและเมล็ดขนุนที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์
5 ฟิล์มคอมโพสิทย่อยสลายได้จากอัลจิเนตและเมล็ดขนุนที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์
6 Expression of novel fusion proteins IL2/FU-MK-1-scFv in microorganism-host cells and its potential antitumor activities as a cytotoxic immunotherapy agent for FU-MK-1 expression tumors /
ปี พ.ศ. 2552
7 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอคโตโดเมนของ Notch3
8 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอคโตโดเมนของ NOTCH3
ปี พ.ศ. 2551
9 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกลุ่ม Streptomycetes จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : โครงการวิจัย
10 ชุดตรวจสอบโพรเจสเทอโรนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
11 ชุดตรวจสอบโพรเจสเทอโรนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
ปี พ.ศ. 2550
12 กลไกการดื้อยาใน Candida albicans ต่อ fluconazole : รายงานวิจัย
13 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเอนโรฟลอกซาซินในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน
14 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
15 การจัดกลุ่ม Streptomyces Spp. ที่แยกได้จากดินในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีลายพิมพ์ 16S-ITS RFLP
ปี พ.ศ. 2549
16 การใช้จีเอฟพีเป็นเครื่องหมายติดตามโพรไบโอติก Bacillus S11 ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
17 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อคลอแรมเฟนิคอลในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฮอลโลว์ไฟเบอร์
18 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ 3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิโนน
19 ผลของสารยั้บยั้งแกมมาซีครีเทสต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไลน์มะเร็งมนุษย์
20 การพัฒนาชุดตรวจสอบคลอแรมเฟนิคอลโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์
21 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ 3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล-2-ออกซาโซลิดิโนน
ปี พ.ศ. 2548
22 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอนโรฟลอกซาซิน
23 การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโพรเจสเทอโรน