ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 12
2 อุดมศักดิ์ ทองกระจาย 4
3 รัฐธรงค์ บุญวุฒิวิวัฒน์ 3
4 บุญช่วย บุญมี 2
5 ปรียาพร โกษา 2
6 เกษม ขอจุลกลาง 2
7 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
8 สุริยะ ชนะชัย 2
9 ทุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมดิสก์ไดร์ฟ) 2
10 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
11 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
12 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
13 ฉัตรเพชร ยศพล 2
14 สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 2
15 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
16 สัญญา สราภิรมย์ 2
17 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
18 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
19 สราวุฒิ สุจิตจร 2
20 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
21 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
22 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
23 โสภณ วงศ์แก้ว 2
24 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) 1
25 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) 1
26 ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ 1
27 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
28 บรรณญัติ บริบูรณ์ 1
29 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 1
30 ทศพล รัตน์นิยมชัย 1
31 นราวุธ พูลสวัสดิ์ 1
32 ทุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2554 2
4 2552 5
5 2551 10
6 2550 11
7 2549 3
8 2547 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 2
12 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไออนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานการวิจัยการเฝ้าตรวจและควบคุมความปลอดภัยทางพลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
3 การจัดการด้านความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
4 การเฝ้าตรวจและควบคุมความปลอดภัยทางพลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
5 Piezoelectric ballast and lighting control in industry
ปี พ.ศ. 2552
6 การควบคุมแรงบิดโดยตรงแบบไร้เซนเซอร์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
7 หน่วยวิจัยระบบไฟฟ้ากำลัง
8 รายงานการวิจัยการศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือบริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน
9 การใช้งานตัวเองสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
10 การศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือ บริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาพฤติกรรมของ D-STATCOM ภายใต้สภาวะการทำงานผิดปกติในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
12 การพัฒนาตัวจำกัดกระแสผิดพร่องโซลิดสเตตสำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
13 เทคนิคการถ่ายโอนโหลดทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
14 การศึกษาโซลิดสเตตเบรกเกอร์สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
15 การออกแบบบัลลาสต์โพอิเล็กทริกสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
16 การใช้งานตัวเองสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
17 รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของ D-STATCOM ภายใต้สภาวะการทำงานผิดปกติในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
18 รายงานการวิจัยเทคนิคการถ่ายโอนโหลดทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
19 เทคนิคการถ่ายโอนโหลดทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
20 การศึกษาพฤติกรรมของ D-STATCOM ภายใต้สภาวะการทำงานผิดปกติ ในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. 2550
21 มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส สำหรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
22 การวิเคราะห์และจำลองผลการเกิดเบรกดาวน์ของฉนวนไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการทดสอบแม่ไม่ทำลาย
23 การวางแผนการทำงานของระบบจำหน่ายภายใต้สภาวะการจ่ายไฟฉุกเฉิน
24 การศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือบริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน
25 การควบคุมแบบไร้เซนเซอร์ของมอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่านขนาดเล็กในการขับฮาร์ดดิสก์ให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด
26 การใช้งานตัวเองสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
27 การปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดทดสอบ Pre-Amp ของหัวอ่าน HDD
28 Power and Energy Research Unit
29 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำสำหรับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัว
30 รายงานการวิจัยการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วย DVR สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
31 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
ปี พ.ศ. 2549
32 การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วย DVR สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
33 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียวให้มีกำลังงานสูญเสียน้อยที่สุด
34 รายงานการวิจัยการคำนวณการไหลกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีนิวตันราฟสันแนวทางใหม่
ปี พ.ศ. 2547
35 การคำนวณการไหลกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีนิวตันราฟสันแนวทางใหม่
ปี พ.ศ. 2545
36 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้การโปรแกรมวิวัฒนาการ
ปี พ.ศ. 2543
37 การประยุกต์ใช้ฟัซซี่สำหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้น
ปี พ.ศ. 2542
38 การทำงานที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี
39 การทำงานที่เหมาะสมของระบบไฟฟ้ากำลังที่ใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี