ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนัช กนกเทศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธนัช กนกเทศ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 13
2 สุทธิชัย ศิรินวล 4
3 วัชรี ศรีทอง 3
4 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
5 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
6 จรรจา สันตยากร 3
7 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
8 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 3
9 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
10 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
11 ภัทรพล มากมี 3
12 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
13 จรัญญา พหลเทพ 3
14 แหล่งทุนภายนอก 2
15 วันดี บุญยิ่ง 1
16 ธนะ บุญญสิริกูล 1
17 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
18 งบประมาณแผ่นดิน 1
19 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
20 วรินทร บุญยิ่ง 1
21 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
22 สุวภัทร พิรณฤทธิ์ 1
23 ภัลธิดา ชื่นจิตต์ 1
24 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
25 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
26 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
27 สกรรจ์ สุขเอี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 7
5 2552 4
6 2551 3
7 2549 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ประเทศไทย
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำยม
4 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553
5 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
6 คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางและทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
8 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
9 สถานการณ์และการพัฒนาระบบส่งต่อการบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
11 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
12 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่ง แม่น้ำยม
13 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
14 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
15 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
16 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
17 สถานการณ์และการพัฒนาระบบส่งต่อการบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดพิษณุโลก
18 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.พิจิตร
19 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
20 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2551
21 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
22 การรับรู้ความตายในผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
23 ภาวะทางทารุณกรรมผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2549
24 การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดทางสังคมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม