ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนัช กนกเทศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธนัช กนกเทศ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 14
2 สุทธิชัย ศิรินวล 4
3 ภัทรพล มากมี 3
4 ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 3
5 จรัญญา พหลเทพ 3
6 อรวรรณ กีรติสิโรจน์ 3
7 อาทิตยา วังวนสินธุ์ 3
8 จรรจา สันตยากร 3
9 วัชรี ศรีทอง 3
10 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 3
11 พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร 3
12 ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 3
13 ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร 3
14 แหล่งทุนภายนอก 2
15 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 2
16 งบประมาณแผ่นดิน 2
17 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
18 สกรรจ์ สุขเอี่ยม 1
19 ภัลธิดา ชื่นจิตต์ 1
20 สุวภัทร พิรณฤทธิ์ 1
21 วันดี บุญยิ่ง 1
22 วรินทร บุญยิ่ง 1
23 ธนพร สุปริยศิลป์ 1
24 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 1
25 ชัชวาลย์ ทักษอุดม 1
26 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 1
27 ธนะ บุญญสิริกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 3
7 2549 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวใขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ประเทศไทย
2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
3 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2553
4 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
5 คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางและทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
6 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
7 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
8 สถานการณ์และการพัฒนาระบบส่งต่อการบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
10 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
11 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
12 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2552
13 สถานการณ์และการพัฒนาระบบส่งต่อการบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดพิษณุโลก
14 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย จ.พิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
15 รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
16 การรับรู้ความตายในผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
17 ภาวะทางทารุณกรรมผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดทางสังคมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง