ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราณีต โอปณะโสภิต 39
2 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 16
3 Tanasait Ngawhirunpat 16
4 Praneet Opanasopit 16
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 14
6 Theerasak Rojanarata 13
7 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 8
8 วรายุทธ สะโจมแสง 6
9 มนฤดี สุขมา 5
10 Auayporn Apirakaramwong 5
11 ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ 4
12 Jariya Kowapradit 4
13 สุวรรณี พนมสุข 4
14 มานี เหลืองธนะอนันต์ 3
15 พิชญ์ ศุภผล 3
16 สมพล ประคองพันธ์ 3
17 Pitt Supaphol 3
18 Warayuth Sajomsang 3
19 Warisada Sila-on 2
20 Akhayachatra Chinsriwongkul 2
21 จันทนา ยะหัวฝ่าย 2
22 วริษฎา ศิลาอ่อน 2
23 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 2
24 จริยา โกวะประดิษฐ์ 2
25 ประเสริฐ อัครมงคลพร 2
26 Tittaya Suksamran 2
27 Prasert Akkaramongkolporn 2
28 Chavalit Sittisombut 1
29 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
30 อรวรรณ สุวรรณทอง 1
31 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
32 Suwannee Panomsuk 1
33 Maleenart Petchsangsai 1
34 อุษณีย์ คำประกอบ 1
35 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 1
36 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
37 Orawan Suwantong 1
38 Supawan Tantayanon 1
39 Wanlop Weecharangsan 1
40 Varissaporn Mayen 1
41 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
42 Monrudee Sukma 1
43 Amornrat Viriyaroj 1
44 วฤษสพร มาเย็น 1
45 Sunee Techaarpornkul 1
46 Robert J. Lee 1
47 Natthan Chareansriwilaiwat 1
48 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
49 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 9
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 1
10 2545 1
11 2538 1
12 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของไมโครนีดเดิ้ลสารเร่งการซึมผ่านและระบบนำส่งไลโปโซมต่อการซึมผ่านผิวหนังและความคงตัวของเปปไทด์และโปรตีน  
2 การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน
3 การพัฒนาลิโมโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน
ปี พ.ศ. 2554
4 structure–activity relationships of methylated N-aryl chitosan derivatives for enhancing paracellular permeability across Caco-2 cells
ปี พ.ศ. 2553
5 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
6 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
7 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2552
8 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
9 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
10 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
11 การพัฒนาตำรับลิปิดอิมัลชั้นของยา ออล-ทรานส์เรติโนอิกแอซิค
12 การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตแซนระบบอนุภาคไมเซลล์ สำหรับนำส่งยาต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
13 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
14 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
15 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
16 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
17 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
18 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
19 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
20 การเปรียบเทียบกลไกการซึมผ่านผิวหนังของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของสารเร่งการซึมผ่านผิวหนังในคราบงูสายพันธุ์ไทยและผิวหนังมนุษย์
21 การเปรียบเทียบกลไกการซึมผ่านผิวหนังของยา และกลไกการออกฤทธิ์ของสารเร่งการซึมผ่านผิวหนัง ในคราบงูสายพันธุ์ไทย และผิวหนังมนุษย์
ปี พ.ศ. 2550
22 Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded-all-trans retinoic acid
23 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
ปี พ.ศ. 2549
24 การพัฒนาระบบตัวพาชนิดใหม่สำหรับนำส่งยีนโดยใช้อนุพันธ์ของไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2548
25 ผลของตัวทำละลายต่อการซึมผ่านและเมตาบอลิสมของเอธิลนิโคติเนทในผิวหนังหนู
26 ผลของตัวทำละลายต่อการซึมผ่านและเมตาพอลิสมของเอธิลนิโคติเนทในผิวหนังหนู
27 ผลของไคโตซานในรูปเกลือต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมี และการปลดปล่อยโปรตีนจากไคโตซานนาโนปาร์ติเคิล
ปี พ.ศ. 2547
28 การซึมผ่านผิวหนังของสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดของคีโตโพรเฟน โดยวิธีในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
29 การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2538
30 ผลของสารเร่งการดูดซึมต่อการปลดปล่อยและการดูดซึมผ่าน ผิวหนังของเบตาเมธาโซนวาเรอเลทครีม?โดยวิธีภายนอกร่างกาย