ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนะจักร เย็นบำรุง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 3
7 2545 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาและการสำรวจปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรที่เหมาะสม พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor Monitoring System-CLM) ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)
4 การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาวิจัยผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามเส้นทางเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการพัฒนาพื้นที่แบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อ.แวงใหญ่
8 โครงการพัฒนาพื้นที่แบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อ.แวงใหญ่
9 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในชนบทอีสาน
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการติดยาเสพติดของเยาวชนในชนบทอีสาน