ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนสรณ์ รักดนตรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาลักษณะของอนูเบียสจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสภาพวะที่แตกต่างกัน
2 ผลของการใช้วัสดุนาโน และอัตราความหนาแน่น ต่อ คุณภาพน้ำ และการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
3 การแยกเพศปลาหมอสีข้ามสายพันธุ์โดยการตรวจหาไวเทลโลจีนินจากเมือกปลา
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาลักษณะของอนูเบียสจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสภาพวะที่แตกต่างกัน
5 ผลของการใช้วัสดุนาโน และอัตราความหนาแน่น ต่อ คุณภาพน้ำ และการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
6 การแยกเพศปลาหมอสีข้ามสายพันธุ์โดยการตรวจหาไวเทลโลจีนินจากเมือกปลา
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การสำรวจความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาการเพาะพันธุ์และการแปลงเพศปลาสลิดโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาการเพาะพันธุ์และการแปลงเพศปลาสลิดโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2549
11 การศึกษาระบบการปลูกผักบุ้งน้ำแบบผสมผสาน ควบคู่กับการเลี้ยงปลาสลิด เปรียบเทียบระหว่างระบบการใช้สารอนินทรีย์ กับระบบการใช้สารอินทรีย์