ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพรรณ นิลไพรัช 5
2 อรพินท์ พานทอง 4
3 สรินทร ลิ่มปนาท 3
4 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
5 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 2
7 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
8 อดิศักดิ์ ถือพลอย 2
9 สุพิณ แสงสุข 2
10 ศรีไฉล ขุนทน 2
11 สมคิด บัวเพ็ง 2
12 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
14 ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 2
15 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 2
16 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 2
18 รัศมี สุวรรณวีระกำธร 1
19 สุวิทย์ โคสุวรรณ 1
20 ปัญญา จารุศิริ 1
21 วัฒนา ตูตีจีน 1
22 กองธรณีวิทยา. ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1
23 นุชรดา โชติอุดมรัตน์, 1
24 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 1
25 กรมอุตุนิยมวิทยา. สำนักแผ่นดินไหว 1
26 บุรินทร์ เวชบันเทิง 1
27 ปริญญา พวงนาค 1
28 ดนัย อารยะพงษ์, 1
29 นิภา เจียรภัทรานนท์ 1
30 สัญญา สราภิรมย์ 1
31 ปนัดดา มณีโรจน์, 1
32 สุพิณ แสงสุข, 1
33 พนิตภิชาส์ เยาวกุลพัฒนา, 1
34 นัทธมน ตั้งตรงมิตร, 1
35 เกรียงไกร ยอดชมภู, 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
6 2550 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2540 1
11 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษากรณีตัวอย่างประเทศอินโดนีเซีย
2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
3 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการศึกษาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษานำร่องเพื่อการออกแบบ ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
5 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่4 (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก : ปีที่ 3 (ภาคกลาง)
7 โครงการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก : ปีที่ 3 (ภาคกลาง)
ปี พ.ศ. 2552
8 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษานำร่องเพื่อการออกแบบ ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษาศักยภาพและความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาศักยภาพ และความต้องการใช้น้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2544
12 โครงการอิทธิพลของธรณีสัณฐานวิทยาต่อปัญหาน้ำท่วมและการ
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การประเมิณทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ จ.สระบุรี ประเทศไทย