ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนวดี บุญลือ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 26
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 5
3 รุ่งนภา พิตรปรีชา 2
4 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2
5 เดชานนต์ มหาภาพ, 2518- 1
6 ศศิวิมล ตามไท 1
7 วรวุฒิ ภักดีบุรุษ 1
8 ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์, 2521- 1
9 ศรันยา จิตชัยโภคา, 2522- 1
10 ธนพร แสงขำ 1
11 ดารามาส มณฑลวิทย์ 1
12 วิธินี วรรณสกล 1
13 พรพรรณ สุจจิตรจูล, 2519- 1
14 วีระนันท์ นนทะนาคร, 2516- 1
15 สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์, 2523- 1
16 กิตติศักดิ์ เชื้อแดง 1
17 เวทิต ทองจันทร์, 2516- 1
18 ฉัตรระวี สุคนธรัตน์ 1
19 วิมลภัทร์ ตุงคนาค, 2518- 1
20 พิศมัย ถาวรวงษ์ 1
21 ณัฏยา ช้างเชื้อวงษ์ 1
22 ทิพย์มณี ไชยไพบูลย์วงศ์, 2525- 1
23 มธุรดา เจริญทวีทรัพย์ 1
24 ดาราวรรณ ศรีสุกใส 1
25 จิรวัส พรหมศร 1
26 กนกพร ปิมแปง 1
27 รัตนาภรณ์ ทองอรุณนิกูล 1
28 อัชณีภรณ์ นิลอรุณ 1
29 สมชาย แก้ววิบูลย์พันธุ์ 1
30 ชนินทร์ ต่วนชะเอม 1
31 สมมาตร คงชื่นสิน 1
32 อารยา วรรณประเสริฐ 1
33 ศรัณยา พิภพภิญโญ 1
34 ศรินลักษณ์ สวัสดีมงคล 1
35 อลิสา วิทวัสกุล 1
36 ประคอง เอี่ยมสำอางค์ 1
37 อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521- 1
38 สมพร อิสรไกรศีล 1
39 อัญชลี รัชนกุล 1
40 มรกต วัฒนะวิรุณ 1
41 สุกันยา ชลิดาพงศ์ 1
42 กัลยิมา โตกะคุณะ 1
43 เกยูร ชิวหากาญจน์ 1
44 พัชนี เชยจรรยา 1
45 จิตรา จิตรานุกูล 1
46 พิไล จิรไกรศิริ, 2497- 1
47 รัตนาวดี บูรณภิวงศ์ 1
48 เนาวนิต ยิ้มวัน, 2512- 1
49 นิริชชา เพี้ยนภักตร์ 1
50 ชัชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์, 2515- 1
51 ปิยพักตร์ สินบัวทอง 1
52 โชติหทัย นพวงศ์, 2513- 1
53 รัชดาภรณ์ ชาญชาคริตพงศ์, 2519- 1
54 วิไล แย้มสาขา 1
55 พาฝัน สิทธิ์สงวน, 2510- 1
56 สุภรณ์ วัชรศิริธรรม 1
57 ภรินทร ทองลิ่ม, 2515- 1
58 น้อมศรี เคท 1
59 สรรค์รวี คชาชีวะ 1
60 วรรณวิสา คำแฝง, 2519- 1
61 รุจิรารัตน์ ชูทองรัตน์ 1
62 อัญชลี ถิรเนตร, 2517- 1
63 วิมลมาศ สุมะโน 1
64 วรวรรณ อารีประชาภิรมย์, 2520- 1
65 วรรัตน์ ชัยชนะ, 2517- 1
66 ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- 1
67 วชิราภรณ์ เรืองไพบูลย์ 1
68 พัฒนาวดี ชูโต 1
69 จันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521- 1
70 ลัคนา ศรีสวัสดิ์ 1
71 อมรรัตน์ ชาญวิเศษ, 2518- 1
72 เสถียร เชยประทับ 1
73 ศิรดา พงษ์ภมร, 2520- 1
74 กันยา สุนทรารักษ์ 1
75 อำรุง จันทวานิช 1
76 อุรยา วงศ์ไชยคง, 2523- 1
77 อัญชลี จารุสมบัติ 1
78 นวพร ภักดีสงคราม, 2520- 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
80 สมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522- 1
81 สุมนา นาคพงศ์ 1
82 ปิยดา อินทรวรพัฒน์, 2523- 1
83 พรพิมล รัตนพงศ์, 2522- 1
84 วชิราภรณ์ ชิตอรุณ 1
85 นารีนารถ กิตติเกษมศิลป์ 1
86 พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล 1
87 นิทราพร ทิพา 1
88 นิฤมล นันทมัจฉา 1
89 มงคล ปิยสิริวัฒน์ 1
90 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
91 ขวัญใจ ผลิเจริญสุข 1
92 เตรียม ตันติเวชกุล 1
93 นันทวัน ยันตะดิลก 1
94 ธนียา โพธานันท์ 1
95 ศักดิ์ชัย อินทชัย 1
96 ชุติมา โชคดารา 1
97 อมร เอี่ยมตาล 1
98 ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ 1
99 วันทนีย์ ศิริสุข 1
100 พรพนิต พ่วงภิญโญ 1
101 ทิพารัตน์ เด่นชัยประดิษฐ์ 1
102 พรพิไล เทพคำ 1
103 จิตลาวัณย์ บุนนาค 1
104 ธารทิพย์ สมบูรณ์ 1
105 พรทิพย์ พัฒนานุสรณ์ 1
106 โกวิท วรพิพัฒน์ 1
107 วรนาฏ ลือวรรณ 1
108 อธิณัฎฐ์ พรมศิริ 1
109 ชนานันท์ คงธนาฤทธิ์, 2514- 1
110 สมศรี ศานติเกษม 1
111 ธนภรณ์ อุทยานิก, 2515 - 1
112 สมศรี วงศ์สิโรจน์กุล 1
113 รัตนาภรณ์ ธรรมโกศล 1
114 ศศิพันธุ์ ไตรทาน 1
115 ชาลิน นานา 1
116 นิตยา จึงเกษมสุข 1
117 ชิดชนก อุทัยกร 1
118 ชาคริต สุดสายเนตร 1
119 ศันสนีย์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 1
120 ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 1
121 ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ 1
122 ดวงภัสสร พานิชศุภผล 1
123 ปราโมทย์ เตชะเพียวเลิศ 1
124 ปิยนุช เกตกะโกมล 1
125 กฤติกา มาโนช 1
126 เพ็ญศรี วงศ์สิโรจน์กุล 1
127 ปาริชาต แก้วมงคล 1
128 ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน 1
129 สุวรรณี เตชะวิรัชชน 1
130 ธนพล โล่ห์สุวรรณ 1
131 ศลีลา ปิ่นเพชร 1
132 นงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์ 1
133 กนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์ 1
134 มนตรี สุดสม 1
135 ชารีนา พุฒนวล 1
136 รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา 1
137 วัฑฒนา จันทร์จรัสวัฒนา 1
138 สุรัตน์ ตรีสุกล 1
139 สุรีย์พร พิพัฒนวัฒนพงษ์ 1
140 เกศรา บูรพาเดชะ 1
141 นิรันดร์ ทองหอม 1
142 รัศมี อิทธิวรรณพงศ์ 1
143 ภูริดา สีดามา 1
144 ธีรนง เกิดสุคนธ์ 1
145 พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ 1
146 กิตติมา กมลพันธฤกษ์ 1
147 สินีนาถ วิมุกตานนท์ 1
148 จีระวรรณ อยู่ดี 1
149 กาญจนา โลห์ประเสริฐ 1
150 จินตนา สุนทโรทก 1
151 สิริพรรณ วิบูลย์จันทร์ 1
152 คัคนางค์ แจ้งใจ 1
153 กรรณิการ์ โอมุเณ 1
154 ศิริลักษณ์ อริยบัญโญทัย 1
155 พวงชมพู บำรุงสุข 1
156 โกวิท ประวาลพฤกษ์ 1
157 โศรดา บงกชมาศ 1
158 ทัศนีย์ เทียนรัตน์ 1
159 วัชรา วัชรเสถียร 1
160 กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
161 จารุภัทร ถาวโรฤทธิ์ 1
162 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
163 อารีภักดิ์ เงินบำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 6
2 2547 7
3 2546 9
4 2545 9
5 2544 8
6 2543 12
7 2542 15
8 2541 15
9 2540 12
10 2539 18
11 2538 1
12 2536 2
13 2534 1
14 2533 3
15 2532 3
16 2531 8
17 2530 1
18 2529 3
19 2528 2
20 2527 2
21 2526 6
22 2525 7
23 2524 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์แดจังกึมจอมนางแห่งวังหลัง
2 การใช้เทศกาลดนตรีพัทยาในฐานะกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยา ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3 กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดภาคใต้ตอนบน
4 การถ่ายทอดความรู้เรื่องไข้หวัดนกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
5 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2547
7 กระบวนการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษางานประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
8 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก
9 การวิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามอิรักที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทย
10 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการสื่อสารภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศของข้าราชการกองทัพอากาศ
11 การสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
12 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สัมฤทธิ์ผลในธุรกิจประกันชีวิต
13 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับไข้หวัดนก และการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจสัตว์ปีก
ปี พ.ศ. 2546
14 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
15 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การเรียนแบบออนไลน์ (e-learing) ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
16 การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม
17 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดของประชาชน ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
18 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเด็กในไทยรัฐ และการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
19 กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
20 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยของเยาวชนในโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
21 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
22 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สมุนไพรไทยของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
23 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับนโยบายจัดระเบียบสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
24 ทัศนะของนักรณรงค์ไทย และการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม
25 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมนำปัญญา
26 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
27 แนวทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาในครอบครัว
28 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ของพนักงานในโรงงานบริษัทเอเชี่ยน ออโต้ พาร์ท จำกัด
29 การประชาสัมพันธ์กับการยอมรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
30 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ในโครงการเที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
31 ผลของการประชาสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการปฏิรูปการศึกษาของครูในเขตกรุงเทพมหานค
ปี พ.ศ. 2544
32 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.
33 การสื่อสารในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
34 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
35 การเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ ระหว่างชาวเขาเผ่าลีซอบ้านห้วยน้ำดัง ชาวเขาเผ่าลีซอบ้านห้วยน้ำรูดอยสามหมื่น กับชาวไทยฟื้นราบบ้านแม่เลา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
36 ปัจจัยสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบุคคลของธนาคารไทยที่ร่วมทุนกับต่างชาติ
37 ภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ไทยภายหลังร่วมทุนกับธนาคารต่างชาติ
38 พฤติกรรมการสื่อสารของคณะกรรมการบริหารชุมชน กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
39 กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในโครงการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูเยาวชนผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2543
40 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในโครงการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
41 การเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมกับความรู้ ทัศนคติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
42 การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
43 การรับรู้ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและการยอมรับของประชาชนต่อการปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
44 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
45 ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
46 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกยาเสพติดแบบฉับพลัน
47 ประสิทธิผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเผยแพร่ความรู้งานคุ้มครองผู้บริโภค
48 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับการบริโภคสิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
49 การแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นทางเพศของวัยรุ่นไทย ที่นำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ท
50 ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว
51 กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
52 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ แรงจูงใจในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
53 การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจ
54 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับการดูแลสุขภาพตนเอง ของสตรีวัยทอง
55 ภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
56 การเปิดรับข่าวสาร การสื่อสารในครอบครัว และการตัดสินใจในครอบครัวของคู่สามีภรรยา
57 การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการเลือกคณะและสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
58 กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน
59 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
60 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการยอมรับนวกรรมของครูสังกัดกรมสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
61 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
62 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ
63 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
64 บทบาทในการสื่อสารระหว่างประเทศของนักการทูต
65 บทบาทของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
66 กลยุทธ์การสื่อสารของเจ้าหน้าที่บำบัดฟื้นฟู กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อเลิกยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2541
67 กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
68 การเปิดรับข่าวสารด้านการบริการ ลักษณะการสื่อสารด้านการบริการและความพึงพอใจในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์
69 พฤติกรรมการสื่อสารกับความพึงพอใจในการทำงานและการปรับตัวในการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
70 ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว
71 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจรในจังหวัดภูเก็ต
72 พฤติกรรมการสื่อสารภายใต้สภาวะความเครียด และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
73 ทัศนคติและการยอมรับของวัยรุ่นต่อการนำเสนอข่าวสารด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านนักร้อง-นักแสดง
74 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "รักไทยให้ถูกทาง" ของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
75 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
76 รูปแบบการสื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศไทย
77 การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนประจำตำบล
78 บทบาทของการสื่อสารผ่านดาวเทียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในทศวรรษ 2541-2550
79 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
80 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจการใช้และวิเคราะห์เนื้อหา (เพลงซอ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ)
81 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจากรใช้และวิเคราะห์เนื้อหา;หมอลำ
ปี พ.ศ. 2540
82 การสื่อสารกับพฤติกรรมการป้องกันโรคจากการทำงานของผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
83 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในองค์การขนาดใหญ่
84 รูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลตำรวจ
85 การสื่อสารในองค์การและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานคนไทย ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
86 การใช้สื่อหนังตะลุงเพื่อการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้
87 ประสิทธิผลของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
88 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
89 การเปิดรับและทัศนคติเกี่ยวกับป้ายรณรงค์รักษาวินัยจราจร ของผู้ใช้รถในเขตกรุงเทพมหานคร
90 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานของผู้หางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
91 การเปิดเผยตนเองของผู้หญิงและผู้ชายในองค์กรไทย
92 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจการใช้และวิเคราะห์เนื้อหา (เพลงซอ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ)
93 เพลงพื้นบ้านกับงานพัฒนา : สำรวจและวิเคราะห์เนื้อหาหมอลำ
ปี พ.ศ. 2539
94 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับความพึงพอใจ ในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติ : เปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกัน
95 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่มวาณิชธนากรต่อข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งประเทศไทย (บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด)
96 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในสายตาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
97 การสื่อสารในครอบครัว กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
98 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้น้ำหยดเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เพื่อลดป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
99 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ผ่านสื่อพื้นบ้านเพลงซอ
100 การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงพื้นบ้านหมอลำเพื่อการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
101 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
102 การศึกษากลยุทธ์และประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุรา
103 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
104 การใช้ประโยชน์จากสื่อนิตยสารเพื่อสมาชิกบัตรเครดิต ของกลุ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตทอง ธนาคารกสิกรไทย
105 การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในงานประชาสัมพันธ์บริษัทเงินทุน
106 การเปิดรับและความต้องการรายการโทรทัศน์ของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร
107 นโยบายและการนำเสนอสาระเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ของหนังสือพิมพ์รายวันไทย
108 วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อความตาย ของผู้ป่วยโรคเอดส์
109 เพลงคำเมืองกับวัฒนธรรมชาวล้านนา : วิเคราะห์เนื้อหาเพลงคำเมืองช่วง มกราคม-ธันวาคม 2537
110 บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวกับการตัดสินใจแปลงเพศ
111 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัย และความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่กับทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่างของชาวบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2538
112 การประชาสัมพันธ์ของเครือซิเมนต์ไทย
ปี พ.ศ. 2536
113 สถานภาพและแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ
114 การศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ปี พ.ศ. 2534
115 การติดตามความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้รับสาร จากการรณรงค์ระบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาทในปี 2531
ปี พ.ศ. 2533
116 ประสิทธิผลของสื่อวิดีทัศน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการอีสานเขียว
117 รูปแบบจดหมายข่าวที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสตรี
118 สถานภาพและแนวโน้มการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2532
119 แนวโน้มงานประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจภายในช่วงปี พ.ศ. 2532-2542
120 ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
121 การวัดระดับการพัฒนาประเทศโดยดัชนีการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2531
122 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
123 เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อหนังสือการ์ตูนและเกมส์ในการให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงานเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
124 กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจิตใจผู้เข้ารับการอบรม ของสำนักธรรมปฏิบัติ
125 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2523-2529
126 บทบาทของหนังสือการ์ตูนเรื่องที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
127 ปัญหาและความต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
128 การรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร ในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาท
129 ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์รายวันประเภทเพ่งคุณภาพ, ประเภทประชานิยม และประเภทกึ่งคุณภาพกึ่งประชานิยม
ปี พ.ศ. 2530
130 บทบาทของวีดีโอ : สภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2529
131 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา
132 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคล ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารและความพึงพอใจในการทำงาน ของอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
133 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสาร ความทันสมัยกับความรู้หลักการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย และทัศนคติต่อบุคลากรสังคม : ศึกษาเฉพาะเกษตรกร ในโครงการทดลองฟื้นฟูสภาพป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2528
134 ประสิทธิผลของสื่อ ในการให้ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคแก่มารดาหลังคลอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี
135 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2527
136 การเผยแพร่ความคิดใหม่ทางการศึกษา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
137 การแพร่กระจายค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของนักเรียนมัธยมปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาบทบาทการสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารในโรงเรียนและการสื่อสารมวลชน
ปี พ.ศ. 2526
138 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารด้านการเกษตรกับผลผลิตข้าวต่อไร่ ของชาวนาในเขตชลประทาน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
139 บทบาทการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีผลต่อการยอมรับเข้าเป็น สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี
140 บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการพัฒนาแนวความคิดใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทำให้การทำแท้งถูกต้องตามกฎหมาย
141 ประสิทธิผลของการให้ความรู้โดยใช้สื่อบุคคลและภาพพลิก ต่อการเพิ่มความรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช
142 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อของครู กับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
143 บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลข้าว หมู่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2525
144 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นเมือง การเปิดรับข่าวสาร และความทันสมัยของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
145 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
146 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว จากพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ส่งเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
147 การศึกษาอิทธิพลทางจริยธรรมจากสื่อละครโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชน : ศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร
148 ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
149 ปัจจัยในการยอมรับการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
150 อิทธิพลสื่อกับการให้ความรู้การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2524
151 พฤติกรรมการสื่อสารกับสังคมประกิตทางการเมืองศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาการสื่อสาร
152 การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาการสื่อสารภาย ในองค์การศึกษาเฉพาะกรณีคุรุสภา
153 ความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์สารผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพ์สารผู้ใหญ่ ที่มีต่อการรณรงค์ในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
154 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความทันสมัยของประชาชน ในท้องที่บางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
155 ช่องว่างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว