ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนรัฐ ศรีวีรกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ธนรัฐ ศรีวีระกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 3
3 2553 1
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงโดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงรังผึ้ง
ปี พ.ศ. 2554
2 สร้างต้นแบบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถังน้ำพลาสติก PE แบบ ROCK&ROLL ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
3 Experimental studies of a steam jet refrigeration cycle: Effect of the primary nozzle geometries to system performance
4 Experimental studies of a steam jet refrigerator cycle : Effect of the primary nozzle geometries to system performance
ปี พ.ศ. 2553
5 Analysis of a combine Rankine-vapour-compression refrigeration cycle
ปี พ.ศ. 2550
6 "Experimental studies of a single-effect absorption refrigerator using aqueous lithium–bromide: Effect of operating condition to system performance "
7 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
8 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
9 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยไม่ใช้ปั๊มพลังงานกลในการหมุนเวียนสารทำงาน
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาการทำงานของเตาเผาชีวมวลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเชิงความร้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข:กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
12 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
14 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
16 การศึกษาสภาวะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนโดยวิธีวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
19 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง