ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนภณ พันธเสน
หน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 2
2 สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ 2
3 อาจารย์พรศักดิ์ สิมะพรชัย 2
4 รัชด ชมภูนิช 2
5 ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน 2
6 น.ส.สุปณิตา มั่นเจริญ 2
7 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
8 เจษฎา แก้วกัลยา 1
9 สุมิตร สุวรรณ 1
10 ฐาปนา บุณยประวิตร 1
11 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
12 รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา 1
13 นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง 1
14 บัญชา ขวัญยืน 1
15 Dr. Bart Lambregts 1
16 วัชรี บุญวิทยา 1
17 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
18 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
19 สคาร ทีจันทึก 1
20 สันติ ทองพำนัก 1
21 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
22 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
23 สุพิตร สมาหิโต 1
24 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
25 อาจารย์ น้ำทิพย์ ยามาลี 1
26 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
27 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
28 นายสุนิตย์ เชรษฐา 1
29 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
30 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
31 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
32 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
33 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
34 ชัชรี นฤทุม 1
35 มยุรี ถนอมสุข 1
36 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
37 สาคร ชินวงค์ 1
38 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
39 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
40 นายธนภณ เศรษฐบุตร 1
41 ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี 1
42 สายทิวา รามสูต 1
43 อ.ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ 1
44 ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ 1
45 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ 1
46 ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 1
47 อ.ดร.สุวิดา แสงสีหนาท 1
48 สุธิดา สัตยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2552 1
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 การรักษาปอดสีเขียวแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ
4 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: วิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวและ 4อาร์
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบ้านบุณฑรีก์
7 ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
8 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน
10 การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อยังยั้งการกระจัดกระจายของเมือง
ปี พ.ศ. 2552
11 การเพิ่มจำนวนชุมชนที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมจากการดำเนินโครงการด้านพลังงานชีวภาพในชนบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนการทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ