ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนพล เพ็ญรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 6
2 งบประมาณแผ่นดิน 4
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 3
4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
5 บุญช่วย จุลบุุตร 1
6 สมนึก แจ่มจำรัส 1
7 กมลรัตน์ สังขรัตน์ 1
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
10 อาวีระ ภัคมาตร์ 1
11 ปรัชญา ตระกลรัตน์ 1
12 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
13 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 1
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 1
16 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
17 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
18 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 1
19 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 1
20 นฤมล นาคมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 5
3 2557 3
4 2556 5
5 2555 1
6 2554 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2558
2 การสำรวจ และ ประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3 วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยไฟฟ้าโครงการเอสวัน
4 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
5 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
6 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน
ปี พ.ศ. 2557
7 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ และผงเหล็กประจุศูนย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
8 การสาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบำบัดฟื้นฟูดินและน้ำที่ปนเปื้อนสารฟีนอลจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างครบวงจร
9 การสลายสารฟีนอลปนเปื้อนในน้ำใต้ดินบ่อตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โอโซน
ปี พ.ศ. 2556
10 การใช้ประโยชน์จากระบบแนวกันชนหญ้าแฝกรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินด้วยสารอันตราย
11 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย
12 การศึกษาเชิงพื้นฐานของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ในการจัดแหล่งกำเนิดของสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจากน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนโดยการใช้ความร้อนที่สร้างด้วยการเหนี่ยวนาโนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
13 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
14 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอลีนเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2555
15 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2554
16 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กกประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลิเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุดที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์
17 การศึกษาเชิงพื้นฐานของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลิเมอร์ในการจัดแหล่งกำเนิดของสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนโดยการใช้ความร้อนที่สร้างด้วยการเหนี่ยวนาโนทางแม่เหล็กไฟฟ้า