ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนพรรณ ธานี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ตำบลโพนเพ็น อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
2 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าพักหอพักของเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น
4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดหนองบัวลำภู
5 ตัวบ่งชี้ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชนบท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
7 บทบาทของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อการจัดการหนี้สิน ของสมาชิกองค์กรเกษตรกร
8 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
9 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตหลังคลื่นสึนามิ
10 ความต้องการพัฒนาตนเองของแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
11 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ชุมฃนหมู่บ้านริมน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2545
12 การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
13 องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2537
14 ศึกษาสภาพการใช้กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ