ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ธนนรรจ์ รัตนโชติพาณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 16
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 14
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 11
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 10
5 Thananan Rattanachotphanit 8
6 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 7
7 Chulaporn Limwattananon 6
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
11 พัฒนาวิไล อินใหม 3
12 พัชนี ธรรมวันนา 3
13 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
15 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
16 บุญวรา สุมะโน 2
17 Boonwara Sumano 2
18 Yuttapong Wongswadiwat 2
19 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
20 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
21 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
22 Borwornsom Leerapan 2
23 Jirawat Panpiemras 2
24 Vorasit Sornsrivichai 2
25 Pattarawalai Talungchit 2
26 วลัยพร พัชรนฤมล 2
27 บวรศม ลีระพันธ์ 2
28 กัญจนา ติษยาธิคม 2
29 Thananan Rattanachodpanich 2
30 Walaiporn Patcharanarumol 2
31 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
32 Payom Tin-uan 2
33 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
34 ประไพร อุตมา 2
35 พยอม ถิ่นอ่วน 2
36 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
37 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
38 สุรัชดา กองศรี 2
39 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
41 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
42 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
43 Penprapa Siviroj 2
44 ธนภร ชัยจิต 2
45 พิมประภา กิจวิธี 2
46 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
47 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
48 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 2
49 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
50 สุรัชดา ชนโสภณ 2
51 Nipon Thitiyanwiroj 2
52 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
53 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
54 Watchara Boonsawat 2
55 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
56 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
57 Phatthanawilai Inmai 1
58 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
59 ประสิทธิ บุญเกิด 1
60 Patchanee Thamwanna 1
61 พีรยา สมสะอาด 1
62 Somsak Tiamkoa 1
63 บุษบา โทวรรณา 1
64 Suratchada Chonsophon 1
65 อัญชลี จิตรักนที 1
66 อาจารย์นักวิจัย 1
67 Onanong Waleekhachonloet 1
68 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
69 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
70 Rangsan Sripirom 1
71 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
72 Kunakorn Ieawsuwan 1
73 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
74 สุมนต์ สกลไชย 1
75 รัตนา เสนาหนอก 1
76 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
77 อภิสรา คำวัฒน์ 1
78 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
79 กรแก้ว จันทภาษา 1
80 Pornpit Silkavute 1
81 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
82 โรงพยาบาลสระบุรี 1
83 รัชตะ อุลมาน 1
84 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
85 สมชาย สุริยะไกร 1
86 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
87 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
88 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
89 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
90 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
91 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
92 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
93 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
94 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
95 ธนภร ทองศรี 1
96 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
97 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
98 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
99 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
100 เชิดชัย สุนทรภาส 1
101 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
102 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 2
3 2558 3
4 2556 1
5 2555 5
6 2554 1
7 2553 1
8 2551 1
9 2545 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
2 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
3 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2559
4 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
7 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
8 -
ปี พ.ศ. 2556
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา
ปี พ.ศ. 2554
15 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
18 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน