ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 13
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 11
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 10
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
6 Thananan Rattanachotphanit 5
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
8 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
9 Chulaporn Limwattananon 4
10 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 4
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
12 พัฒนาวิไล อินใหม 2
13 พัชนี ธรรมวันนา 2
14 พิมประภา กิจวิธี 2
15 ธนภร ชัยจิต 2
16 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
17 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
18 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
19 อาจารย์นักวิจัย 1
20 Payom Tin-uan 1
21 Onanong Waleekhachonloet 1
22 Phatthanawilai Inmai 1
23 ประไพร อุตมา 1
24 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
25 Patchanee Thamwanna 1
26 Vorasit Sornsrivichai 1
27 Pattarawalai Talungchit 1
28 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
29 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
30 บุญวรา สุมะโน 1
31 Boonwara Sumano 1
32 Yuttapong Wongswadiwat 1
33 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
34 พยอม ถิ่นอ่วน 1
35 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
36 โรงพยาบาลสระบุรี 1
37 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
38 สมชาย สุริยะไกร 1
39 รัชตะ อุลมาน 1
40 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
41 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
42 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
43 Jirawat Panpiemras 1
44 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
45 รัตนา เสนาหนอก 1
46 บุษบา โทวรรณา 1
47 พีรยา สมสะอาด 1
48 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
49 อภิสรา คำวัฒน์ 1
50 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
51 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
52 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
53 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 1
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
55 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
56 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
57 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
58 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
59 ธนภร ทองศรี 1
60 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 1
62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 1
63 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
64 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
65 Pornpit Silkavute 1
66 เชิดชัย สุนทรภาส 1
67 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
68 สุรัชดา กองศรี 1
69 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
70 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
71 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
72 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
73 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
74 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
75 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
76 Penprapa Siviroj 1
77 Paiboon Suriyawongpaisarn 1
78 บวรศม ลีระพันธ์ 1
79 Nipon Thitiyanwiroj 1
80 Watchara Boonsawat 1
81 สุรัชดา ชนโสภณ 1
82 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
83 Somsak Tiamkoa 1
84 Suratchada Chonsophon 1
85 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
86 อัญชลี จิตรักนที 1
87 Borwornsom Leerapan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 9
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Outcomes of Caring Uncontrolled Asthmatic Patients with Salmeterol/Fluticasone and Budesonide in Community Hospitals
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
4 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
7 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
8 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
15 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
16 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
17 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2554
19 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
20 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
ปี พ.ศ. 2553
21 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
22 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
24 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2545
25 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน