ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 13
2 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 11
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 10
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
6 Thananan Rattanachotphanit 5
7 Chulaporn Limwattananon 4
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
9 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 4
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
12 ธนภร ชัยจิต 2
13 พัฒนาวิไล อินใหม 2
14 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
15 พิมประภา กิจวิธี 2
16 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
17 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
18 พัชนี ธรรมวันนา 2
19 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
20 Phatthanawilai Inmai 1
21 ประไพร อุตมา 1
22 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
23 บุษบา โทวรรณา 1
24 พีรยา สมสะอาด 1
25 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
26 Onanong Waleekhachonloet 1
27 Yuttapong Wongswadiwat 1
28 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 1
29 รัตนา เสนาหนอก 1
30 Vorasit Sornsrivichai 1
31 พยอม ถิ่นอ่วน 1
32 อาจารย์นักวิจัย 1
33 Payom Tin-uan 1
34 Patchanee Thamwanna 1
35 รัชตะ อุลมาน 1
36 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
37 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
38 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
39 Pornpit Silkavute 1
40 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
41 เชิดชัย สุนทรภาส 1
42 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
43 Boonwara Sumano 1
44 โรงพยาบาลสระบุรี 1
45 ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา 1
46 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 1
47 อภิสรา คำวัฒน์ 1
48 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
49 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
50 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
51 สมชาย สุริยะไกร 1
52 อุกฤษฎ์ สนหอม 1
53 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
54 ธนภร ทองศรี 1
55 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
56 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
57 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
58 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
59 สุรัชดา ชนโสภณ 1
60 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
61 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
62 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
63 สุรัชดา กองศรี 1
64 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
65 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
66 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 1
67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 1
68 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
69 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
70 Somsak Tiamkoa 1
71 Suratchada Chonsophon 1
72 Paiboon Suriyawongpaisarn 1
73 บวรศม ลีระพันธ์ 1
74 Penprapa Siviroj 1
75 Borwornsom Leerapan 1
76 Jirawat Panpiemras 1
77 Pattarawalai Talungchit 1
78 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 1
79 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
80 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
81 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
82 อัญชลี จิตรักนที 1
83 Watchara Boonsawat 1
84 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 1
85 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
86 Nipon Thitiyanwiroj 1
87 บุญวรา สุมะโน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 9
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 1
10 2549 1
11 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Outcomes of Caring Uncontrolled Asthmatic Patients with Salmeterol/Fluticasone and Budesonide in Community Hospitals
3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
4 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
5 -
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
7 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
8 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
9 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2555
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำ
11 รูปแบบการใช้ยา Esomeprazole ชนิดฉีด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
12 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สําหรับป้องกันกระดูกหัก แบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจําเดือน
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
15 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
16 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
17 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องระหว่างร้านยาคุณภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2554
19 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
20 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
ปี พ.ศ. 2553
21 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
22 เครือข่ายวิจัยระบบยา
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
24 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2545
25 รูปแบบการใช้ยาและผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน